คณะกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในโรงเรียน เห็นชอบกรอบแนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ที่มีสติสมาธิเป็นฐาน

0
1910

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ศ.กิตติคุณ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบกรอบแนวคิดการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมในยุคปัจจุบัน

ผลจากการประชุม ที่ประชุมมีมติให้ใช้กรอบแนวคิด และกระบวนการเรียนรู้ภายใต้ชื่อที่ว่า กรอบแนวคิดการเรียนรู้ที่มีสติสมาธิเป็นฐาน (Mindfulness&Concentration Based Learning:MCBL) และกระบวนการเรียนรู้ที่มีสติสมาธิเป็นฐาน (Mindfulness&Concentration Based Learning Process) อีกทั้งให้ความเห็นชอบทั้งนิยามผลลัพธ์การเรียน ( Learning Outcome) จุดเน้นของหลักสูตร และโครงสร้างของหลักสูตรฯ

หลังจากนี้ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ จะได้เรียกประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ทั้งฝ่ายกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผล ด้านสื่อการสอน ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้านครูผู้สอน มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบในการทำงานของแต่ละฝ่าย เพื่อจะได้เข้าใจตรงกัน และเดินหน้าปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน และนำร่องใช้ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ในโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษากว่า 500 โรงเรียน

………………………………………………………………………………………………………………