คกก.ปฏิรูปการเรียนพุทธ ชูปรับความคิด-เปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก-การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

0
656

วันนี้ (17 ธ.ค.61) ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดจุดเน้นเนื้อหาสาระ กิจกรรม สาระพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 ในระหว่างวันที่ 17-20 ธ.ค. โดยพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.)ในฐานะรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้พระมหาหรรษา กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อหาจุดเน้นในการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งจะมีการกำหนดสังเขปรายวิชา และร่วมกันออกแบบว่าแต่ละสัปดาห์จะมีการสอนอะไร อย่างไรบ้าง โดยเป็นการจัดการเรียนรู้ซึ่งมีสติเป็นฐาน พัฒนาสติ ให้เด็กรู้เท่าทันโลก เพราะการมีสติจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ มีเป้าหมายในการปรับความคิด เปลี่ยนพฤติกรรม และปลูกความดีงามในตัวเด็ก สร้างลักษณะชีวิตให้เด็ก ให้เด็กมีสติในทุกกิจกรรม ทั้งที่บ้าน และที่โรงเรียน พร้อมกันนี้ได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับป.1-ม.6 แล้ว

พระมหาหรรษา กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ในการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาฯ ครั้งนี้ ยังได้นำกรอบการพัฒนาการศึกษาขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก คือ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มาใช้ด้วย สำหรับเป้าหมายในการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาฯ จะต้องเสร็จก่อนเดือนพ.ค.2562 เพื่อให้ทันเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562