คกก.ตรวจประเมินผลการศึกษาชื่นชม มจร. วัดผลได้ในระดับ ดี นับเป็นบุญได้ทำงานให้มหาวิทยาลัยสงฆ์

0
2240

วันนี้ (12 ต.ค.) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนำโดย พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดี มจร. พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขตเข้ารับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (สกอ.)โดยมี ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการตรวจประเมินการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (สกอ.) ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมคณะเข้ารายงานผลการตรวจประเมิน

พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จันฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร. กล่าวว่า การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา มจร. ในระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคมนี้มีคณะกรรมการระดับ สกอ.จำนวน 5 ท่านซึ่งเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ตามกฎเกณฑ์ของ สกอ. ได้เข้าตรวจประเมินสถาบันโดยละเอียดเป็นเวลา 3 วันทำการ ตรวจเอกสารหลักฐานว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามปณิธานและพันธกิจของมหาวิทยาลัยหรือไม่ ตอบสนองต่อสังคม พระพุทธศาสนาและประเทศชาติหรือไม่ นอกจากนั้นยังมีการสัมภาษณ์เชิงลึกอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและผู้ที่ใช้งานบัณฑิตที่ผลิตออกสู่สังคมอีกด้วย

ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ ในฐานะประธานกรรมการ ถวายรายงานว่า การมาตรวจประเมินที่ มจร.ครั้งนี้รู้สึกสบายใจเพราะเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ มีความร่มรื่น สงบเย็น นอกจากนั้นยังไม่ต้องมาตรวจทานเอกสารหรือคำสัมภาษณ์ซ้ำด้วย เพราะพระสงฆ์นั้นทรงศีลอยู่แล้ว นับว่าเป็นบุญของคณะกรรมการที่มีโอกาสได้ทำงานให้กับมหาวิทยาลัยสงฆ์

ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ กล่าวต่อว่า ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีผลการพัฒนาที่ดีขึ้นตามลำดับอย่างเห็นได้ชัดเจน และมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีจุดเด่นด้านพระพุทธศาสนาในระดับโลก เป็นผู้นำมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติและมีการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างยอดเยี่ยม เสียสละอุทิศตนเพื่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างประจักษ์ชัด

ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ กล่าวด้วยว่า และจากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันของ มจร. ครั้งนี้คะแนนเต็ม 5 คะแนน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ 4.17 คะแนน จัดอยู่ในระดับ ดี

////////////////////////////////////////////////////////