“คกก.คุณธรรม” เห็นชอบการขยายระยะเวลา แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๕

0
1078

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 2564 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แก่ ๑) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ พบว่า (๑) หน่วยงานที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้มีการจัดอบรมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จำนวน ๕๖,๘๕๙ แห่ง และมีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จำนวน ๑๑,๘๘๕ โครงการ (๒) บุคลากรและประชาชนทั่วไปได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประมาณ ๒๒.๙ ล้านคน (๓) หน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จำนวน ๓๗,๘๗๘ แห่ง (๔) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประมาณ ๒๔ ล้านคน และจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทุกหน่วยงานได้แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผ่านกิจกรรม “ตู้ปันสุข” และปรับเปลี่ยนการทำงานใหม่แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพและหัวใจบริการประชาชน ภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ที่อยู่ในหัวใจของทุกคน

ทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับและเป็นแบบอย่างให้กับนานาชาติ นอกจากนี้ มีกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ เช่น การพัฒนาศักยภาพ “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” ครอบคลุม ๔ ภูมิภาค จำนวน ๘ รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมฯ จำนวน ๙๘๐ คน การขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ (จังหวัดคุณธรรม) ให้เกิดผลสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ จำนวน ๔ จังหวัด ใน ๔ ภูมิภาค และกิจกรรมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมภาคธุรกิจเอกชน ๕๐ องค์กรธุรกิจต้นแบบ ๒) การส่งเสริมและพัฒนาชุมชน องค์กร อำเภอ จังหวัดคุณธรรม โดยบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วน ทุกพื้นที่ ด้วยกลไกพลัง “บวร” และ “ประชารัฐ” สร้างอัตลักษณ์ที่มีความโดดเด่น ๓ ประการ ได้แก่ ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และธำรงรักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ส่งผลให้เกิดชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมในทุกพื้นที่ของประเทศ จำนวน ๓๕,๗๘๖ แห่ง ในปี ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเห็นชอบการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ซึ่งมีกรอบแนวคิดที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงแผนระดับที่ ๒ ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด 19 พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) และสถานการณ์คุณธรรมปัจจุบัน โดยที่ประชุมได้มอบคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยรับไปดำเนินการต่อไป

  นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย นำผลการศึกษาวิจัยประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไปที่มีการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ๕ ศาสนา และความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาต่างๆ เพื่อไปศึกษา วิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ต่อไป