คกก.คุณธรรมแห่งชาติ เร่งอบรม “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมนำไทยพัฒนา” เตรียมจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ช่วงเดือนมิ.ย. – ก.ค.นี้

0
1147

Thairnews – เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่หอสมุดแห่งชาติ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 ว่า ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยในปีงบประมาณ 2562 จะดำเนินการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค 4 ภาค เพื่อเป็นเวทีกลางของการเชื่อมโยงและรวมพลังหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทางสังคม ในการขับเคลื่อนด้านคุณธรรม ความดี และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดข้อตกลงร่วมกัน เพื่อส่งเสริม พัฒนา แก้ไขปัญหาด้านคุณธรรม รวมถึงการผลักดันนโยบายด้านคุณธรรมในระดับต่าง ๆ โดยได้ดำเนินการไปแล้วในภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา จังหวัดสุโขทัย มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสองวัน จำนวน ๑,๙๐๕ คน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี, ภาคกลาง จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคใต้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมรา

นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ 1 จำนวน 400 คน เพื่อสร้างวิทยากรแกนนำส่งเสริมคุณธรรมและสามารถขยายผลไปยังหน่วยงานทุกภาคส่วนที่สนใจและต้องการพัฒนาตนเองเป็นองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม มีการจัดอบรมใน ๔ ภูมิภาค ดังนี้ ภาคเหนือ จัดเมื่อวันที่ ๙ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย,  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี, ภาคกลาง จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ภาคใต้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับหลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรมนำไทยพัฒนา” โดยคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ได้นำหลักสูตรไปทดลองใช้กับนักศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลป ๔ ภาคทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ทั้งการบรรยายการเรียนรู้ทฤษฎีคุณธรรม การสร้างแกนนำ รวมทั้งการสร้างฐานกิจกรรมเพื่อฝึกวิเคราะห์เรื่องตัวอย่าง โดยใช้ทฤษฎีคุณธรรมเป็นกรอบการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ และสามารถนำหลักธรรมทางศาสนามาปรับประยุกต์ใช้ และในการอบรมหลักสูตรนี้ ได้จัดให้นักเรียน/นักศึกษาฯ ที่ผ่านการอบรมแล้ว ได้มีโอกาสไปจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมแก่เยาวชนรุ่นน้อง เพื่อเพิ่มความรู้ของตนเองตามทฤษฎีการเรียนรู้โดยการเป็นผู้สอน (นักเรียน/นักศึกษา อบรมนักเรียน/นักศึกษาด้วยกันเอง)  เพื่อสร้างน้องให้เป็นวิทยากรแกนนำในระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษาตามความรู้ ทฤษฎีในหลักสูตรที่ได้รับการอบรม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนต้นแบบในด้านคุณธรรม และเป็นแบบอย่างด้านการเสริมสร้างคุณธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมต่อไป

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีมติให้จัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เพื่อเป็นเวทีกลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย และนำเสนอผลเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งจะจัดงาน ๒ วัน ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย.