ข้าราชการ “สำนักพุทธ” 21 ราย และผู้ทำคุณประโยชน์ 9 ราย เข้ารับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560

0
2708

 

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560

 

นางสาวจันทนา สุทธิเรืองวงศ์ รองผอ.พศ. กล่าวว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว ในราชกิจจานุเบกษาแล้วนั้น บัดนี้ สำนักพระราชวังแจ้งว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเตรื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราไปยังผู้ได้รับพระราชทาน โดยไม่ต้องเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทาน

นางสาวจันทนา กล่าวต่อไปว่า ในการนี้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการพศ. จำนวน 21 ราย และผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน จำนวน 9 ราย ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชฯ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ พศ.จึงได้ดำเนินการจัดพิธีขึ้นในวันนี้ ดังมีรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทาน อาทิ ชั้นมหาวชิรมงกุฎ นายกนก แสนประเสริฐ อดีตรองผอ.พศ. ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก นายบุญเลิศ โสภา ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.)กาญจนบุรี นายมานะ ลือสวัสดิ์ ผอ.พศจ.นราธิวาส นายสนธยา เสนเอี่ยม ผอ.พศจ.ราชบุรี ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผอ.พศจ.ลพบุรี นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผอ.พศจ.พระนครศรีอยุธยา ชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ์ นายปรีชา ชัยรัตน์ นายสมเกียรติ วัฒนาพร นางสาวอรุณี สิรินทะสมบัติ เป็นต้น