กุศลศรัทธาบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคผ่าน อธิการบดี มจร ช่วยน้ำท่วม-เยียวยาหลังน้ำลด

0
919

พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) รองธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยว่า วันนี้ (18 ก.ย.62) พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดี มจร มอบปัจจัยและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่ผู้มีกุศลศรัทธาบริจาคผ่านมหาวิทยาลัย มอบให้พระเมธีธรรมาจารย์ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และพระอุดมปัญญาภรณ์ รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มจร เพื่อนำไปถวายวัดและมอบให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งใหญ่ในครั้งนี้

ทั้งนี้ พระเมธีธรรมาจารย์ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ผศ.ดร.ยุทธนา ประณีต และคณะในนามมหาวิทยาลัย จะร่วมกับศูนย์ฯวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มจร พร้อมคณะจิตอาสา มจร จะลงพื้นที่ไปถวายปัจจัยให้กับวัดและชาวบ้านในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์เบื้องต้นก่อน โดย มจร ยังมีมาตรการเยียวยาและช่วยเหลือภายหลังน้ำลดอีกด้วย