“กิตติพันธ์” ปลื้ม!! นายกฯ มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ศน. ด้านการเบิกจ่ายดีเด่น ปี ๖๑ เดินหน้า พัฒนาบุคลากร-องค์กรให้มีศักยภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

0
1006

วันนี้(๔ เมษายน ๒๕๖๒) ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของกรมบัญชีกลาง โดยมีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เข้ารับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ซึ่งกรมบัญชีกลางได้มอบให้กับส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นเลิศใน ๕ มิติ คือ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ และมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด โดยพิจารณาประเมินผลหน่วยงานภาครัฐที่สามารถบริหารจัดการด้านการเงินการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพในองค์รวมด้วยการประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๘ ประเภทรางวัล ได้แก่ ๑.ประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย ๓.ประกาศเกียรติคุณด้านการบัญชีภาครัฐ ๔.ประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ๕.ประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ๖.ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ๗.ประกาศเกียรติคุณส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ๘.องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด รวมทั้งส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านการเงินการคลังให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง สร้างความตระหนักรู้ และขวัญกำลังใจให้กกับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของหน่วยงานให้เป็นที่ยอมรับ

นายกิตติพันธ์ กล่าวว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้กรมการศาสนา(ศน.) ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย ระดับดีเด่น มาจากความมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาลของผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมการศาสนาได้กำหนดยุทธศาสตร์การทำงานให้สอดคล้องกับภารกิจ และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีการติดตามควบคุม และเร่งรัดหน่วยงานให้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด สำหรับความภาคภูมิใจในรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ จะเป็นสิ่งสะท้อนการบริหารจัดการขององค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลและบุคลากรที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างเข้มแข็ง อีกทั้งจะเป็นกำลังใจและแรงผลักดันที่สำคัญของบุคลากรที่จะพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไป

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,