การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

0
346

เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ (Zoom Meeting) มีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วมประชุม การนี้นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โดยภายหลังการประชุม นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  แถลงข่าวการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีวาระการประชุมมหาเถรสมาคม อาทิ

– การเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการ

– การเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

– การเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

รับชมคลิปข่าว ข่าวเด่น WBTV

 

ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

บันทึกภาพโดย : นางสาวธนาภรณ์ สุบรรเขียว นักประชาสัมพันธ์

*****************************************************************