กองบาลีฯ-พศ.กำหนดจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบาลี ป.ธ. 4, 5, 7, 8 ปี 61 ณ หอประชุมพุทธมณฑล วันที่ 16 ส.ค.นี้

0
1548

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้มีหนังสือ แจ้งว่า พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง ได้แจ้งว่า ตามที่กองบาลีฯ โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม(มส.) จัดสอบและประกาศผลสอบประโยคบาลีฯ ประจำปี 2561 ตั้งแต่ชั้นประโยค 1-2 ถึงชั้นประโยคเปรียญธรรม ป.ธ.9 แล้ว โดยในชั้นประโยค ป.ธ.6 และ ป.ธ.9 มีพระราชพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม และมอบประกาศนียบัตร ปริญญาบัตรเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2561 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ส่วนชั้นประโยค ป.ธ.3 ได้มีพิธีทรงตั้งเปรียญธรรมและมอบประกาศนียบัตรตามเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพฯ และเขตปกครองคณะสงฆ์หนต่าง ๆ พร้อมทั้งได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรชั้นประโยค 1-2 ต่อท้ายพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค เรียบร้อยแล้วนั้น

กองบาลีฯ พิจารณาเห็นว่า ในส่วนของพระภิกษุ สามเณร ที่สอบได้ประโยคบาลีฯ ชั้นประโยค ป.ธ. 4, 5, 7, 8 ในปี พ.ศ. 2561 ยังไม่ได้รับประกาศนียบัตร โดยในทางปฏิบัติของปีที่ผ่านมา กองบาลีฯ ได้มอบให้พศ. โดยกองพุทธศาสนศึกษา จัดส่งประกาศนียบัตรถวายเจ้าสำนักเรียนเพื่อมอบให้กับพระภิกษุ สามเณร ในสังกัดที่สอบได้ ซึ่งผลปรากฏว่า มีบางรูปไม่ได้รับประกาศนียบัตรหรือได้รับล่าช้า ดังนั้นเพื่อให้การมอบประกาศนียบัตรแก่พระภิกษุ สามเณร ที่สอบประโยคบาลีฯได้ชั้นประโยคป.ธ. 4, 5, 7, 8 ในปี พ.ศ. 2561 จำนวน 1,375 รูป เป็นไปอย่างมีเอกภาพและพร้อมเพรียงกัน และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพระภิกษุ สามเณร ผู้สอบประโยคบาลีฯได้ จึงได้กำหนดจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.4,5,7,8 ในวันที่ 16 ส.ค.ที่หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม พร้อมกับให้นำเสนอมส.เพื่อโปรดทราบ แต่เนื่องจากพศ.ได้ขออนุมัติเลื่อนการประชุมมส. ไปเป็นวันที่ 10 ส.ค. แต่เรื่องดังกล่าว เป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนจึงขออนุญาตเสนอเป็นเรื่องเวียนเพื่อทราบ พศ.ได้ทำหนังสือเวียนขออนุญาตกรรมการมส.เป็นรายรูปแล้ว แต่ละรูปมีมติรับทราบ และให้พศ.แจ้งเจ้าสำนักเรียนส่วนกลาง และสำนักเรียนเจ้าคณะจังหวัดเพื่อแจ้งให้ผู้สอบบาลีได้ในสังกัดเข้ารับประกาศนียบัตรต่อไป