กองบาลีสนามหลวง มอบรางวัลสำนักเรียน-สำนักศาสนศึกษาบาลีดีเด่น ปี 62

0
2394

วันนี้ (27 ส.ค.62) ที่ชั้น 2 พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ มีพิธีมอบรางวัลสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกบาลี ดีเด่น และฉลองปริญญาบัตร พัดเปรียญ เปรียญธรรม(ป.ธ.) 9 ประโยค และมอบประกาศนียบัตร พัดบาลีศึกษา แก่ผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษา ปี 2562 โดยมีพระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธาน โดยสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษาดีเด่น ปี 2562 มีดังนี้ ส่วนกลาง 1.วัดโมลีโลกยาราม 2.วัดราชบพิธฯ 3.วัดศรีเอี่ยม 4.วัดกัลยาณมิตร 5.วัดแสนสุข 6.วัดสร้อยทอง 7.วัดสามพระยา 8.วัดเบญจมบพิตร 9.วัดปากน้ำฯ 10.วัดอาวุธวิกสิตาราม หนกลาง 1.วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 2.วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี 3.วัดชัยมงคล จ.ชลบุรี 4. วัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ 5.วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา 6.วัดหัวคู้ จ.สมุทรปราการ 7.วัดสวนหงส์ จ.สุพรรณบุรี 8.วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม 9.วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา 10.วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ หนเหนือ 1.วัดจองคำ จ.ลำปาง 2.วัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 3.วัดบ้านขุน จ.เชียงใหม่ 4.วัดสังฆานุภาพ จ.กำแพงเพชร 5.วัดคลองโพธิ์ จ.อุตรดิตถ์ 6.วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ 7.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก 8. วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ 9.วัดพระสิงห์ จ.เชียงราย 10.วัดพระธาตุผาเงา จ.เชียงราย

หนตะวันออก 1.วัดโสธรฯ จ.ฉะเชิงเทรา 2.วัดชัยศรี จ.ขอนแก่น 3. วัดไวกูลฐาราม จ.อุดรธานี 4.วัดป่าอัมพวัน จ.อุดรธานี 5.วัดศรีวิชัยวนาราม จ.เลย 6.วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง จ.อุดรธานี 7.วัดศรีสระแก้ว จ.หนองบัวลำภู 8.วัดพิชโสภาราม จ.อุบลราชธานี 9.วัดเกียรติแก้วสามัคคี จ.ศรีสะเกษ 10.วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา หนใต้ 1.วัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา 2.วัดคูหาสวรรค์ จ.พัทลุง 3.วัดขันเงิน จ.ชุมพร 4.วัดหงษ์ประดิษฐาราม จ.สงขลา 5.วัดมัชฌิมภูมิ จ.ตรัง 6.วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง และ7.วัดม่วงหมู่ จ.สงขลาส่วนสำนักเรียนคณะจังหวัดดีเด่น ที่มีนักเรียนสอบประโยคบาลีสนามหลวงรวมกันได้มากที่สุด แบ่งตามเขตปกครองระดับหน มีดังนี้ หนกลาง สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี  หนเหนือ สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ หนตะวันออก สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี และหนใต้ สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา

ด้านพระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ กรรมการมส. ในฐานะแม่กองบาลีฯ กล่าวว่า การเรียนบาลี เพื่อให้มีความรู้เป็นกุญแจไขความรู้ในพระไตรปิฎก การศึกษาภาษาบาลีจึงมีความจำเป็น แม้จะมีคนบอกว่ามีผู้แปลไว้แล้ว แต่หากผู้แปลเสียชีวิตไปแล้วเราเกิดข้อสงสัยขึ้นมา เราจะไปถามใคร นอกจากนี้การเรียนบาลียังเป็นการสร้างศาสนทายาทไว้สืบต่อพระพุทธศาสนาด้วย