กองบาลีสนามหลวงร่วมกับพศ. จัดพิธีมอบรางวัลสำนักเรียน-สำนักศาสนศึกษา ดีเด่น วัดโมลีโลกยาราม ครองแชมป์บาลีปี 61

0
3146

 

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. ที่พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กองบาลีสนามหลวง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จัดพิธีมอบรางวัลสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ดีเด่น  ฉลองปริญญาบัตร พัดเปรียญ เปรียญธรรม(ป.ธ.) 9 ประโยค  และมอบประกาศนียบัตร พัดบาลีศึกษา ผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษา(บ.ศ.) ประจำปี 2561 โดยมีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผอ.พศ. ปฏิบัติราชการแทน ผอ.พศ.เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง กล่าวบรรยายพิเศษ การศึกษาพระปริยัติธรรม ว่า การเรียนบาลีหากไม่เข้าใจไวยากรณ์ ก็จะทำให้เรียนต่อในชั้นประโยคต่อๆไปได้ยาก เพราะไวยากรณ์ถือว่าเป็นพื้นฐานของการเรียนบาลี จึงอยากฝากสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา ว่าอย่าเร่งให้เรียนไวยากรณ์ให้จบเร็วๆ โดยที่ไม่เข้าใจ เพราะจะเป็นสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้สอบบาลีตกในชั้นประโยคต้นๆ นอกจากนี้ตนยังมีแนวคิดในการจัดแข่งทักษะบาลีไวยากรณ์ ตั้งแต่ชั้นประโยค 1-2  ลงมา ซึ่งหมายถึงกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้สอบบาลีสนามหลวง เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนสนใจการเรียนบาลีมากขึ้น ซึ่งได้หารือกับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) แล้ว

 

 

 

เมื่อเข้าสู่พิธีมอบรางวัลฯ นายณรงค์ กล่าวถวายรายงานมีความโดยสรุปว่า กองบาลีสนามหลวงและพศ.ปรารถนาจะยกย่องและประกาศเกียรติคุณสำนักเรียนคณะจังหวัด สำนักเรียน สำนักศาสนศึกษาที่มีผลงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีดีเด่น จำนวน 50 สำนัก โดยแบ่งเป็นส่วนนักเรียน สำนักศาสนศึกษาที่มีผลการเรียนการสอนดีเด่นในแต่ละหน รวมทั้งส่วนกลาง คือกรุงเทพมหานคร จำนวน 46 สำนัก และสำนักเรียนคณะจังหวัดในแต่ละหนอีก 4 สำนัก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เจ้าสำนักผู้มีผลงานการบริหารการศึกษาดีเด่น ได้มีเกียรติคุณเป็นที่ปรากฏโดยยิ่งขึ้นไป จึงได้กำหนดหมายมอบถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ ในวันนี้ และถือเป็นโอกาสอันดีที่จักได้ถวายมุทิตาพระภิกษุสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค จำนวน 51 รูป ในปี 2561 นี้ พร้อมกันไปด้วย อีกทั้งจักได้มอบประกาศนีบัตร พัดบาลีศึกษาสำหรับคฤหัสถ์ผู้ที่สอบได้บาลีศึกษา (บ.ศ.) ในชั้นประโยคนั้นๆ ไปในวาระเดียวกันนี้ด้วย

 

จากนั้นพระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการ มส. ในฐานะที่ปรึกษาแม่กองบาลีฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เป็นประธานมอบรางวัลสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา แผนกบาลี ดีเด่น  และทุนการศึกษาสำนักดีเด่น ได้แก่ ส่วนกลาง อันดับ 1.วัดโมลีโลกยาราม 2.วัดศรีเอี่ยม 3.วัดราชบพิธฯ 4.วัดปากน้ำฯ 5.วัดกัลยาณมิตร 6.วัดแสนสุข 7.วัดสร้อยทอง 8.วัดอาวุธวิกสิตาราม 9.วัดเทพลีลา 10.วัดสามพระยา หนกลาง อันดับ 1.วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 2.วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี 3.วัดชัยมงคล จ.ชลบุรี 4.วัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ 5.วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา 6.วัดสวนหงส์ จ.สุพรรณบุรี 7.วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม 8.วัดหัวคู้ จ.สมุทรปราการ 9.วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี 10.วัดชูจิตธรรมาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

หนเหนือ อันดับ 1.วัดจองคำ จ.ลำปาง 2.วัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 3.วัดสังฆานุภาพ จ.กำแพงเพชร 4.วัดบ้านขุน จ.เชียงใหม่ 5.วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ 6.วัดคลองโพธิ์ จ.อุตรดิตถ์ 7.วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ 8.วัดพระสิงห์ จ.เชียงราย 9.วัดท่าพระเจริญพรต จ.นครสวรรค์ 10.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก

หนตะวันออก อันดับ 1.วัดชัยศรี จ.ขอนแก่น 2.วัดไวกูลฐาราม จ.อุดรธานี 3.วัดมัชฌิมาวาส จ.อุดรธานี  4.วัดบูรพารามใต้ จ.ยโสธร 5.วัดศรีสระแก้ว จ.หนองบัวลำภู 6.วัดศรีนคราราม จ.อุดรธานี 7.วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา 8.วัดพิชโสภาราม จ.อุบลราธานี 9.วัดศรีวิชัยวนาราม จ.เลย 10.วัดศิริมงคล จ.อุดรธานี

หนใต้ อันดับ 1.วัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา 2.วัดคูหาสวรรค์ จ.พัทลุง 3.วัดขันเงิน จ.ชุมพร 4.วัดโคกสมานคุณ จ.สงขลา 5.วัดวิชิตสังฆาราม จ.ภูเก็ต 6.วัดหงษ์ประดิษฐาราม จ.สงขลา ส่วนสำนักเรียนคณะจังหวัดดีเด่นที่มีนักเรียนสอบบาลีสนามหลวงได้รวมกันมากที่สุด หนกลาง จ.ปทุมธานี หนเหนือ จ.นครสวรรค์ หนตะวันออก จ.อุดรธานี หนใต้ จ.สงขลา

ต่อมาเจ้าหน้าที่ขานรายนามพระภิกษุ สามเณร ผู้สอบเปรียญธรรม 9 ประโยคได้ เข้ารับของที่ระลึก และขานรายนามผู้สอบประโยคบาลีศึกษาได้ เข้ารับประกาศนียบัตร พัดบาลีศึกษา พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา