กองธรรมฯ รุกแปลหลักสูตรนักธรรม-ธรรมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

0
160

พระเทพเวที (พล อาภากโร ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม ในฐานะผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวว่า สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง มีนโยบายให้ดำเนินโครงการแปลหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ โดยมอบให้ตนเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการดังกล่าว และได้คัดเลือกคณะกรรมการมาร่วมดำเนินการประกอบด้วย 1.พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปญฺโญ) รองเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม 2.Mr.Robin Philip Moore นักวิชาการพระพุทธศาสนาจาก มหาวิทยาลัย Pennsylvania, USA ผู้มีผลงานแปลหนังสือพุทธธรรมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ หรือท่านป.อ.ปยุตโต เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างสมบูรณ์แบบ 3.ดร.สำเนียง เมืองนิล อดีตหัวหน้ากงศุลใหญ่ สถานเอกอัครราชฑูตประเทศไทยประจำออสเตรเลียและมาดากัสการ์ 4.น.ส.เบญจภรณ์ ชมพูนุท ณ อยุธยา ปริญญาโทด้านอักษรศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) 5.พระศุภพงษ์ ธัมมะทีโป และ6.พระครูเมธังกร (ปณต ธัมมะวัฑโฒ)

พระเทพเวที กล่าวต่อไปว่า เมื่อวันที่ 2 ส.ค. ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ที่วัดญาณเวศกวัน และมีมติร่วมกันว่าจะเริ่มแปลหลักสูตรธรรมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษก่อน จากนั้นจะเริ่มแปลหลักสูตรนักธรรมตรี โท และเอก  โดยให้เสนอความก้าวหน้างานแปลทุก 3 เดือน เบื้องต้นกำหนดให้แล้วเสร็จประมาณวันที่ 30 มิ.ย. 2564