กองทุนหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อมสานงานต่อ เตรียม 200 เตียงไฟฟ้ามอบให้โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม

0
86

กองทุนหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครปฐม โดยพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กิตฺติจิตฺโต (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม สานต่องานโครงการมอบเตียงสำหรับผู้ป่วย หลังจากได้มอบเตียงผู้ป่วยให้ อาคาร 100 ปี สาธารณสุข โรงพยาบาลนครปฐม รวมทั้งสิ้น 161 เตียง มูลค่ากว่า 7,245,000 บาท ไปแล้วเมื่อปี 2562 เพื่อใช้ประโยชน์ด้านสาธารณะสงเคราะห์  และในปี 2563 นี้ โรงพยาบาลนครปฐมได้ก่อสร้างอาคารศูนย์โรคหัวใจ และจะเปิดให้บริการผู้ป่วยในเดือนมกราคม 2564 แต่เนื่องจากยังขาดอุปกรณ์ที่จำเป็นสำคัญจำนวนหลายรายการ และสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วน ที่ต้องการขอรับการสนับสนุน คือเตียงไฟฟ้า จำนวน 200 เตียง

โรงพยาบาลนครปฐม โดย ดร.พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ได้มีหนังสือกราบนมัสการขอความอนุเคราะห์ถึง พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กิตติจิตโต หรือหลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ว่า ด้วยโรงพยาบาลนครปฐม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 700 เตียง ได้เปิดให้บริการผู้ป่วยมาเป็นระยะเวลา 68 ปี ในแต่ละปีได้มีการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ทำให้อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการมีความชำรุดและเสื่อมสภาพไปตามระยะเวลาและอายุการใช้งาน โดยเฉพาะจากการสำรวจตึกผู้ป่วยต่าง ๆ พบว่ามีเตียงผู้ป่วยที่ชำรุดเป็นจำนวนมาก ประกอบกับในปีงบประมาณ 2560โรงพยาบาลนครปฐม ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์โรคหัวใจ เพื่อให้บริการผู้ป่วยโรคหัวใจเขตบริการสุขภาพที่ 5 บัดนี้การก่อสร้างอาคารดังกล่าวได้ก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว และจะเปิดให้บริการผู้ป่วยในเดือนมกราคม 2564 แต่เนื่องจากยังขาดอุปกรณ์ที่จำเป็นสำคัญจำนวนหลายรายการ และสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนที่จะขอรับการสนับสนุนเตียงไฟฟ้า จำนวน 200 เตียง ในการนี้เพื่อให้การบริการผู้ป่วยทั้งในจังหวัดนครปฐม และในเขตบริการสุขภาพที่ 5 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีครุภัณฑ์ที่มีความเพียงพอและพร้อมให้บริการ ผู้ป่วยได้รับการดูแลและได้รับความสะดวกสบาย โรงพยาบาลนครปฐม จึงขอความอนุเคราะห์รับการสนับสนุนเตียงไฟฟ้า เพื่อนำไปใช้ประจำศูนย์หัวใจและหอผู้ป่วยต่าง ๆ จำนวน 200 เตียง

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถติดต่อขอร่วมโครงการฯได้ที่วัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครปฐม