กองทุนพัฒนาสื่อฯ เตรียมเปิดตัว “บิ๊กดาต้า” สื่อทางพระพุทธศาสนา

0
236

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. ที่ศาลาการเปรียญ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข” วันที่ 7-8 พ.ย. ที่วัดพระเชตุพนฯ  โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) และนายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม(วธ.) ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมแถลงข่าว

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กล่าวว่า งานเผยแผ่และการสื่อสารเป็นมรดกธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานไว้ให้แก่พุทธบริษัท ได้มอบหน้าที่อันสำคัญคือการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพราะว่าพระพุทธศาสนานั้น เป็นมรดกอันล้ำค่าที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้ เป็นเครื่องหล่อหลอมความสามัคคี เพิ่มพูนความดี เป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรมจริยธรรมของสังคม เป็นศูนย์รวมแห่งวิถีชีวิตของพุทธบริษัท เพื่อประโยชน์สันติสุข และเพื่อเกื้อกูลแก่มวลมนุษยชาติโดยแท้ มส.จึงส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่เผยแผ่พุทธธรรมและเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการพัฒนา เพื่อสงเคราะห์เกื้อกูลแก่ชุมชนในทุกๆ ด้านที่ไม่ขัดต่อหลักพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมือง โดยร่วมประสานพัฒนาให้วัดสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ประชาชนได้เข้าร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ สร้างความสามัคคีปรองดองอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และเข้าใจความแตกต่างทางความคิด ตลอดจนพร้อมรับฟังและไกล่เกลี่ยปัญหาอย่างสันติ นับเป็นการพัฒนาคนและสังคมให้มีความสุขร่วมกัน เป็นการสร้างประโยชน์และความยั่งยืนของชุมชน สังคม ประเทศชาติ โดยที่สุดแล้วพระพุทธศาสนาและกองทุนพัฒนาสื่อฯ จะเป็นที่พึ่งทางปัญญาแก่สังคม สามารถให้คำแนะนำและร่วมสื่อสาร เผยแผ่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์สุขแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้

นายอิทธิพล กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของกองทุนพัฒนาสื่อฯ ที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอย่างเต็มรูปแบบทั้งในรูปแบบ On Ground Event และกิจกรรม Online Event ในรูปแบบ Virtual Exhibition เสมือนจริง ซึ่งการจัดงานดังกล่าวสอดรับกับนโยบายภาครัฐที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี รวมทั้งการทำนุบำรุงศาสนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และยอมรับประเพณี วัฒนธรรมที่ดีที่มีความหลากหลาย เพื่อสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรม และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

ด้าน ดร.ธนกร กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุขครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ สร้างเสริมและขยายช่องทางให้ประชาชน สามารถเข้าใจ เข้าถึง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง โดยกองทุนพัฒนาสื่อฯได้เห็นถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทยและการส่งเสริมสถาบันทางสังคม จึงมีแนวคิดที่จะสร้างสรรค์แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่เปรียบเสมือน Big Data ของสื่อทางพระพุทธศาสนา เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนภายในประเทศและต่างประเทศเข้าถึงได้โดยง่ายและกว้างขวาง ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา บทเทศนาคำสอน เป็นต้น ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพราะมองว่าหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาสามารถช่วยตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้ทุกด้าน โดยจะมีการเปิดตัว Big Data ของสื่อทางพระพุทธศาสนา อย่างเป็นทางการในงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ระหว่างวันที่ 7 – 8 พ.ย. ที่วัดพระเชตุพนฯ นอกจากนี้ในงานดังกล่าวจะมีกิจกรรม เช่น  Walk Rally สายบุญไหว้พระรัตนตรัย ชมนิทรรศการพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข กิจรรม “เทศน์ ทอล์ก” โดยศิลปินรับเชิญ อาทิ นที เอกวิจิตร (อุ๋ย บุดดาเบลส), อลิศ The Golden Song เป็นต้น และกิจกรรมร่วมสนุกกับการประดิษฐ์กระทงในช่วงเทศกาลลอยกระทงอีกด้วย

*****************************************************************