กษัตริย์กัมพูชา ถวายเครื่องราชฯ 3 พระสงฆ์ผู้บริหารมจร. พระธรรมปัญญาบดี – พระพรหมบัณฑิต – พระสุธีวีรบัณฑิต ทรงโปรดสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

0
2077

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ห้องประชุมอาคารมวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มีพิธีถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถวายแด่ผู้บริหารมจร.ประกอบด้วย พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ในฐานะนายกสภามจร. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะภาค 2 ในฐานะ อธิการบดีมจร. และพระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ผอ.สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มจร. โดยมีเจ้าชายศรีสุวัตดิ์ ฤทธิราวงศ์ เอกอัครราชทูต ผู้พิทักษ์สำนักราชเลขาธิการพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เสด็จแทนพระองค์ในการถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ทั้งนี้ เจ้าชายเจ้าชายศรีสุวัตดิ์ ฤทธิราวงศ์ มีพระดำรัสว่า สมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นมหาศิริวัฒน์ ถวายแด่พระพรหมบัณฑิต เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นมหาเสนา ถวายแด่พระธรรมปัญญาบดี และพระสุธีวีรบัณฑิต นับเป็นเกียรติอย่างสูงในการเสด็จแทนพระองค์ในการถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้านการทูต ที่จะมอบให้กับผู้นำประเทศ ทูต หรือบุคคลที่มีความสำคัญ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับทั้งสองประเทศ สำหรับการถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครั้งนี้ เพื่อยกย่องพระสงฆ์ที่เป็นผู้บริหารมจร. ที่ให้การอำนวยความสะดวกกับพระสงฆ์จากกัมพูชาที่มาเรียนที่มจร. เนื่องในโอกาสนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะผู้บริหารมจร.จะสานต่อความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้ดียิ่งขึ้นสืบไป

พระพรหมบัณฑิต กล่าวว่า นับเป็นการแสดงสัมพันธไมตรีที่มจร. ให้การสนับสนุนกัมพูชาในการเรียนการสอนสำหรับพระสงฆ์ เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ ที่มี 3 สถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และคนส่วนใหญ่ในประเทศยังนับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกันด้วย สำหรับการถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคณะสงฆ์กัมพูชา เช่นเดียวกับการถวายสมณศักดิ์ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานสำหรับพระสงฆ์​

ด้านพระสุธีวีรบัณฑิต กล่าวว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของกัมพูชามี 5 ลำดับชั้น โดยชั้นมหาศิริวัฒน์ คือชั้นสูงสุด ลำดับรองลงมาคือ ชั้นมหาเสนา ซึ่งคณะสงฆ์ของมจร. ถือเป็นคณะสงฆ์ไทยชุดแรกที่ได้รับถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากกัมพูชา ส่วนฆราวาสนั้น เท่าที่ทราบก่อนหน้านี้มีนักธุรกิจชาวจ.ราชบุรี 2 คน ที่เคยได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของกัมพูชา ซึ่งการที่ทางกัมพูชา ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากทางมจร. ให้การสนับสนุนทั้งพระสงฆ์ และฆราวาสชาวกัมพูชา ที่มาเรียนที่มจร.เป็นอย่างดี อีกทั้งมจร.ยังมอบทุนการศึกษา ให้กับพระสงฆ์ชาวกัมพูชาเป็นประจำทุกปีๆ ละประมาณ 20 ทุนด้วย โดยปัจจุบันมีพระสงฆ์กัมพูชาเรียนที่มจร.ประมาณ 300 รูป