กว่า 40 ชีวิตแห่เข้าอบรมสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย ผอ.ศูนย์ฯย้ำ สื่อควรสร้างค่านิยมหลัก สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

0
1600

สำนักข่าว  thairnews – เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรมหลักสูตรสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  (Thai  PBS ) มีนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยได้กล่าวว่า สังคมปัจจุบันกำลังเผชิญกับความท้าทาย คนในสังคมต่างบูชาเงิน บูชาวัตถุมากกว่าความถูกต้องและความดี  ขณะเดียวกันสื่อก็กำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างท้าทายด้วยเช่นเดียวกัน เป็นเหตุให้เกิดหลักสูตรสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทยในครั้งนี้ โดยสื่อต้องมีบทบาทในการเสนอความดี ความถูกต้อง สร้างปัญญาให้สังคม ต้องร่วมกันแก้ปัญหา และที่สำคัญสื่อต้องมีหน้าที่ในการสร้างค่านิยมที่สร้างสรรค์ในสังคมที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ

ผอ.ศูนย์คุณธรรม กล่าวต่อไปว่า การอบรมหลักสูตรสื่อคุณธรรม จัดในทุก ๆ วันเสาร์ รวม 5 สัปดาห์ด้วยกัน เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 15 , 29 กันยายน และวันเสาร์ที่ 6,  20 และ 27 ตุลาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพด้านคุณธรรมจริยธรรมสื่อมวลชน ส่งเสริมการทำหน้าที่สื่อสารความดีสู่สังคมสันติสุข มุ่งเน้นการให้ความรู้ ความถูกต้องและความชัดเจนในข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และทัศนคติที่ดีทั้งต่อบุคคลและองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  โดยผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรขององค์กรด้านสื่อสารมวลชน ผู้ปฎิบัติในวิชาชีพสื่อมวลชน และสื่อภาคพลเมือง รวม 40 คน

ในงานได้รับเกียรติจากนายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ได้บรรยายหัวข้อ เราเรียนรู้อะไรจากหลักสูตรสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย โดยมองว่าผู้เข้าร่วมทุกคนจะเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย โดยเริ่มเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองก่อน นำคุณธรรมมาใส่ในวิชาชีพสื่อมวลชนเพื่อเป็นผู้สื่อข่าวที่ดี และนำค่านิยมหลักมาสื่อสารสู่สังคม ทำงานเพื่อพัฒนาประเทศให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

ด้านนางฐาณิญา พงษ์ศิริ อนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร ศูนย์คุณธรรม และผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ TNN 2 ได้กล่าวต่อผู้อบรมว่า การมาร่วมอบรมในครั้งนี้ เป็นการมาแบ่งปันประสบการณ์และถ่ายทอดแนวคิดในการทำสื่อ เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมได้อย่างแท้จริง โดยสิ่งสำคัญคือ ให้ทุกคนยืนอยู่บนความถูกต้อง ไม่ถูกซื้อ และร่วมกันสร้างสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยต่อไป

สื่อมวลชนท่านใดสนใจเข้าอบรมหลักสูตรสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย  ยังสามารถแสดงความจำนงเข้ารับการอบรมได้ โปรดติดโดยตรงที่ หน. ฝ่ายสื่อสาร ศูนย์คุณธรรม (คุณวิชดา) โทร. 061 615 539