กว่า 2 ล้านคนแห่สอบธรรมศึกษาปี 61 พศ.เลือกวัดไร่ขิง จ.นครปฐม จัดพิธีเปิดสนามสอบ 29 พ.ย. พร้อมกับอีก 6,007 แห่งทั่วประเทศ

0
1169

วันนี้ (๑๖ พ.ย.๖๑) ที่อาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ ๒) สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้ร่วมจัดงานแถลงข่าวการจัดพิธีเปิดสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภายใต้ชื่อ “โครงการธรรมศึกษาก้าวไกล เยาวชนไทยเข้มแข็ง” เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดสอบธรรมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.ปนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย พระมงคลเมธาวัฒน์ พระราชสารสุธี พระครูปลัดประวิทย์ วรธมฺโม ผู้แทนสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผอ.พศ. ปฏิบัติราชการแทนผอ.พศ. และนายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์ ผอ.โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

นายณรงค์ กล่าวว่า ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ สังคมโลกมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จนปัจจุบันสังคมไทยได้กลายเป็น “สังคมดิจิตอล” หรือ “สังคมออนไลน์” ที่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย สามารถติดต่อสื่อสาร และเสพสื่อเทคโนโลยีได้ตลอดเวลา โดยไม่มีขีดจำกัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมทั้งในด้านบวกและด้านลบ โดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กและเยาวชน ดังนั้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  มีสติสัมปชัญญะในการเสพสื่อเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ไม่หลงมัวเมาและหมกมุ่นจนเกินไป อีกทั้ง เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกในความเป็นไทย ให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาและปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม ในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชน สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้จัดพิธีเปิดสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๑๒ ภายใต้ชื่อโครงการ ว่า  “โครงการธรรมศึกษาก้าวไกล เยาวชนไทยเข้มแข็ง” โดยกำหนดจัดพิธีเปิดสอบธรรมศึกษาตามมติมหาเถรสมาคม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ศกนี้ ณ สนามสอบวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พร้อมกันกับสนามสอบธรรมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน ๖,๐๐๘ แห่ง มีผู้สมัครเข้าสอบธรรมศึกษาในปีนี้ จำนวน ๒,๒๙๔,๑๕๒ คน

นายณรงค์ กล่าวต่อไปว่า แม่กองธรรมสนามหลวงจัดให้มีข้อสอบแบ่งตามระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นประถม มัธยมต้นถึงมัธยมปลาย และระดับอุดมศึกษา  ที่ข้อสอบแตกต่างกันเพราะเมื่อก่อนมีข้อสอบเดียวกันทั้งหมดทำให้เด็กรู้สึกยาก ส่วนระดับอุดมเห็นว่าง่าย จึงต้องจัดทำข้อสอบที่แตกต่างกันแต่ละระดับชั้นเพื่อให้เหมาะสมแก่ผู้เรียนและผู้เข้าสอบ ส่วนที่ต้องกำหนดเอาวัดไร่ขิงเป็นที่จัดพิธีเปิดสนามสอบเนื่องจากเป็นวัดที่มีความพร้อมทุกอย่าง ด้านเจ้าอาวาสเอง คือพระเทพศาสนาภิบาล ท่านก็เป็นผู้ที่สนับสนุนเรื่องธรรมศึกษาอยู่แล้ว อีกทั้งคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมท่านก็มียุทธศาสตร์เชิงรุกเกี่ยวกับการศึกษาของสงฆ์อย่างดียิ่ง จึงเห็นได้ว่าเกือบทุกกิจกรรมของพระพุทธศาสนาจะไปอยู่ที่วัดไร่ขิง

“จำนวนผู้เข้าสอบเมื่อปี ๖๐ ประมาณ ๑.๘ ล้านคน แต่ปีนี้มากถึง ๒.๒ ล้านคน จากข้อมูลประชากรกว่า ๑๐ ล้านคน เมื่อเรารณรงค์ได้มามากถึง ๒.๒ ล้านคน ยังขาดอีก ๘ ล้านคน ต้องถือว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จ คาดว่าปีต่อไปหากเราเริ่มโครงการเร็วขึ้นและมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง จะให้เด็กเยาวชนและประชาชนเกิดกระตือรือล้นในการสมัครเข้าเรียนมากขึ้น ซึ่งจะทำให้งบประมาณที่ทุ่มลงไปจะเกิดการพัฒนาให้เพิ่มคนดีมีคุณธรรมในสังคมไทยมากขึ้น” นายณรงค์ กล่าว