กวช.แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๕ “เบิร์ด ธงไชย” ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติสาขาศิลปะการแสดง

0
277

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่หอประชุมเล็ก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นประธานฯ ในการนี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยมีบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน ๑๒ ราย ดังนี้

สาขาทัศนศิลป์ได้แก่

๑) ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร (ภาพพิมพ์)

๒) นายเจตกำจร พรหมโยธี (สถาปัตยกรรมผังเมือง)

๓) นายดิเรก สิทธิการ (งานสลักดุนเครื่องเงินและโลหะ)

๔) นายฤกษ์ฤทธิ์ แก้ววิเชียร (สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์)

สาขาวรรณศิลป์ได้แก่

๑) ศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพันธ์

๒) นายบุญเตือน ศรีวรพจน์

สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่

๑) นางนพรัตน์ศุภาการ หวังในธรรม (ละครรำ)

๒) นายสมชาย ทับพร (ดนตรีไทย – ขับร้อง)

๓) นางราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร (หมอลำประยุกต์)

๔) นายธงไชย แมคอินไตย์ (ดนตรีไทยสากล – ขับร้อง)

๕) นายสมเถา สุจริตกุล (ดนตรีสากล – ประพันธ์เพลงร่วมสมัย)

๖) นายประดิษฐ ประสาททอง (ละครร่วมสมัย)

นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า ผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ จะได้รับสวัสดิการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ ค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยอนุโลม เว้นแต่มีสิทธิเบิกจากหน่วยงานอื่น ให้เบิกจากหน่วยงานนั้นก่อน ถ้าเบิกจากหน่วยงานนั้นได้ต่ำกว่าสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้มีสิทธิเบิกในส่วนที่ยังขาดอยู่ได้อีกภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปีงบประมาณ เงินช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัยเท่าที่เสียหายจริง รายละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง ค่าของเยี่ยมในยามเจ็บป่วยหรือในโอกาสสำคัญเท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง และกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือบำเพ็ญกุศลศพ รายละ ๒๐,๐๐๐ บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท เป็นต้น

ในการนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ทั้ง ๑๒ คน เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ ในวัน เวลา ตามแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ และจัดงานนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประวัติผลงานของศิลปินแห่งชาติ ให้ประจักษ์ต่อสาธารณะ ต่อไป

นับตั้งแต่เริ่มโครงการศิลปินแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๗ มีศิลปินแห่งชาติ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๖๔ แล้วจำนวน ๓๔๒ คน และในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ คน รวมทั้งสิ้น ๓๕๔ คน แบ่งเป็นสาขา ทัศนศิลป์ ๑๐๕ คน วรรณศิลป์ ๖๑ คน และศิลปะการแสดง ๑๘๘ คน ซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว ๑๗๕ คน และยังมีชีวิตอยู่ ๑๗๙ คน

ทั้งนี้ ประชาชนและนักเรียน นักศึกษา เยาวชนผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ เพิ่มเติมได้ที่ www.culture.go.th หรือ www.facebook.com/DCP.culture

*****************************************************************