กลุ่มรักษ์ธรรมฯ ยื่นถวายฎีกาขอพึ่งพระบารมี อ้างเป็นรายงานเท็จต่อที่ประชุมมส.เพื่อขอมติรับรองการแต่งตั้งจจ.ฉะเชิงเทรา

0
1318

วันนี้ (7 สิงหาคม) เวลา 13.40 น. นายฉลอง หอมหวล ผู้ประสานงานกลุ่มรักษ์ธรรมเมืองแปดริ้ว ได้เข้ายื่นหนังสือถวายฎีกาของกลุ่มรักษ์ธรรมเมืองแปดริ้ว ต่อเจ้าหน้าที่สำนักราชเลขาธิการ ณ ศาลาลูกขุน ในพระบรมมหาราชวัง โดยนายฉลองกล่าวว่า ตามที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) ได้กราบทูลต่อสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก ประธานในที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อวันที่ 31 ก.ค.ที่ผ่านมาว่า การเสนอให้พระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสนฺโน) เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราต่อที่ประชุมมส.ครั้งที่ผ่านมานั้นได้ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนในการแต่งตั้งพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะจังหวัด ทุกประการแล้วนั้น ทางกลุ่มรักษ์ธรรมฯยังคงยืนยันเช่นเดิมว่า เป็นการพิจารณาแต่งตั้งโดยมิชอบด้วยกฎมส. ฉบับที่ 24 ในหมวด 2 ข้อ 6 (3) หรือในหมวด 2 ข้อ 6 (6) ที่บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าการพิจารณาคุณสมบัติต้องไม่เคยต้องคำวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ์ที่พึงรังเกียจมาก่อน ซึ่งพระราชปริยัติสุนทรเป็นผู้เคยต้องคำวินิจฉัยในข้อนี้ พระสังฆาธิการผู้ที่นำความอันเป็นเท็จไปกราบทูลหรือกล่าวคำยืนยันต่อที่ประชุมมส.จนมีผลให้มีการรับรองมติแต่งตั้งฯ จึงเป็นการกระทำที่มิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ ผิดจริยาพระสังฆาธิการ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่การคณะสงฆ์ ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ข้อ 55 (4)

นายฉลอง กล่าวต่อว่า กลุ่มรักษ์ธรรมฯ ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน เป็นพุทธบริษัทสี่ เป็นผู้ส่งเสริม ทำนุบำรุง รักษาพระพุทธศาสนา หากจะนิ่งเฉยเสียก็จะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อการคณะสงฆ์ กฎเกณฑ์แบบแผนที่มหาเถรกำหนดให้ปฏิบัติไว้ดีแล้วก็จะไม่มีความศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไป และเมื่อหมดหวังในที่พึ่งอื่นใด  ทางกลุ่มฯจึงจำเป็นต้องเข้าพึ่งพระบรมโพธิสมภาร องค์อัครศาสนูปถัมภก ด้วยมุ่งหวังให้เกิดความสามัคคีในหมู่สงฆ์ เกิดความสมานฉันท์ในสังคม ทั้งนี้สุดแต่จะทรงมีพระราชวินิจฉัย