กฤษฎีกาชี้ชัด ตำแหน่งกก.มหาเถรฯ ให้ยึดตามพ.ร.บ.สงฆ์ฉบับใหม่ จนกว่าพระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้ง

0
851

วันนี้ (10 ธ.ค.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เผยแพร่ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การดำรงตำแหน่งของกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ตามบทเฉพาะกาลของพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 โดยระบุว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้มีหนังสือลับ ด่วนที่สุด ลงวันที่ 13 ก.ย. 2561 ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า ด้วยพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 มาตรา 11 กำหนดให้กรรมการมส. ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนที่พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ ยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าพระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งขึ้นใหม่ตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.นี้

โดยในประเด็นข้อกฎหมายดังกล่าวได้มีความเห็นเกี่ยวกับการพ้นวาระของกรรมการมส. ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งไว้เป็น 2 แนวทาง ดังนี้ 1.กรรมการมส.ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้ง ยังคงเป็นกรรมการมส.ต่อไปตามมาตรา 11 แห่งพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 แต่อย่างไรก็ตาม วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการมส.ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้ง จะต้องเป็นไปตามมาตรา 14 เดิม แห่งพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 หลังจากนั้นจะพ้นจากตำแหน่งกรรมการมส.  2.พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 มาตรา 11 กำหนดให้กรรมการมส. ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่4)พ.ศ.2561 ใช้บังคับ ยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าพระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งขึ้นใหม่ ดังนั้นกรรมการมส.ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้ง ย่อมเป็นกรรมการมส.ต่อไป พศ.ขอเรียนว่า กรรมการมส.ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งที่พ้นจากตำแหน่งในวันที่ 14 ก.ย. 2561 มี 5 รูป ดังนั้นจึงขอหารือว่า กรรมการมส.ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้ง ตามมาตรา 14 เดิม แห่งพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 จะพ้นจากตำแหน่งหรือไม่

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) มีความเห็นว่า มาตรา 11 พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาล กำหนดให้กรรมการมส. ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนที่พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ ยังคงดำรงตำแหน่งต่อไป จนกว่าพระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งขึ้นใหม่ เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว จะเห็นว่ามุ่งประสงค์ให้กรรมการมส.ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พ.ร.บ.คณะสงฆ์(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของมส. ต่อเนื่องและมิให้ขาดผู้ปฏิบัติหน้าที่ โดยมิได้บัญญัติถึงวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการมส.รูปนั้นแต่อย่างใด ดังนั้นสำหรับกรณีตามข้อหารือนี้ กรรมการมส.ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อไปโดยผลของมาตรา 11  แห่งพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 จนกว่าพระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งกรรมการมส.ขึ้นใหม่