กระทรวงศึกษาธิการ สถาปนาครบ 127 ปี ยกย่องพระดี หลวงพ่อสะอิ้ง – เจ้าคุณแย้ม ชู ‘หลวงพี่น้ำฝน’ ผู้ทำประโยชน์อาชีวะ

0
885

วันนี้ (1 เม.ย. 62) เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึกแก่ผู้กระทำคุณประโยชน์ ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี โดยคัดเลือกบุคคล องค์กร และหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ ผ่านคณะกรรมการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ แยกตามหน่วยงาน

จากนั้นเวลา 11.00 น. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวรายงาน อ่านสารนายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ และเป็นประธานในพิธีมอบเข็ม “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตร ดังนี้ สำนักงานรัฐมนตรี 1.นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ ชนะสิทธิ์ 4.รองศาสตราจารย์ดวงพร  ภู่ผะกา 5.รองศาสตราจารย์นันทิยา น้อยจันทร์ 6.นายนิพนธ์  สุรพงษ์รักเจริญ 7.นายปราโมทย์ แก้วสุข 8.นายพนม จองเฉลิมชัย 9.นายพิชัย  จิราธิวัฒน์ 10.นางสาวเพ็ญมาศ  เฮงปริญญาธร 11.นางภัทราดา ยมนาค 12.นายมีชัย วีระไวทยะ 13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐกรณ์  คิดการ 14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดช วงศ์หล้า 15.รองศาสตราจารย์ฤาเดช  เกิดวิชัย 16.นางสาวศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ 17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ปวะบุตร 18.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธร  ทรัพย์รวงทอง 19.นางอภิลักษณ์  แย้มสอาด 20.รองศาสตราจารย์เอกชัย กี่สุขพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 21. พระธรรมพุทธิมงคล (สอิ้ง สิรินนฺโท) 22.พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) 23.พระราชกิตติรังษี 24.พระมหาประเวศ อธิเมโธ 25.นางฉัทวิทย์  สุขาตานนท์ 26.นายบุญธรรม เกี้ยวฝัน 27.นายบุุญสม ทองศรีพราย 28.นางปราณี ศรีใส 29.นายปัญญา แก้วกียูร 30.นางรัชนี ชังชู 31.นางรัตนา ศรีเหรัญ 32.นายศักดิ์ชาย ขวัญสืบ 33.นายสมบัติ อติเศรษฐ์ 34.นายสมยศ มีเทศน์ 35.นางสุนีย์ ตรียางกูรศรี 36.บริษัท นิวเทคโนโลยี อินฟอร์เมชั่น จำกัด

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 37.พลเอก พหล สง่าเนตร 38.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิณสุดา สิริธรังศรี 39.รองศาสตราจารย์ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ 40.ศาสตราจารย์สุพจน์ หารหนองบัว

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 41.พระครูประดิษฐ์ศาสนการ 42.พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต 43.พระจัด ปุญฺญคโม (บุญวงศ์) 44.พระครูวิธานปริยัติคุณ (วีรหาญ นิรามโย) 45.นายเจริญ ศุภธาดารัตน์ 46.นายธนโชค ลิ้มธนาคม 47.นายบุญนาค แจ่มนุช 48.นางสาวปนัดดา อยู่วิทยา 49.นางศิวาพร ศรีตระกูล 50.นายสะอาด ศิริพฤกษ์ 51.นางสิรินีย์ บุญหมั่น 52.นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร 53.นางอินทร์ นาประกอบ 54.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 55.เทศบาลตำบลดอกคำ 56.ธนาคารออมสิน 57.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 58.บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด 59.บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด 60.บริษัท มินเบอร์รี่ กรุ๊ป จำกัด 61.มูลนิธิสุขุโม 62.องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  63.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุทธยา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 64.นางสาวณัฐวรรณ ลาสิงห์ 65.นายพัฒนพงศ์ เพ็งจันทร์ 66.ศาตราจารย์สุรศักดิ์ ฐานีพาณิชสกุล 67.นางสาวโสภา ศิรมณีรัตน์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอาชีวศึกษา 68.พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม 69.นายเชิดศักดิ์ ภัทรานนท์อุทัย 70.นางสาวฑีรัตน์ บุญรัตน์ 71.นางเบญจมากรณ์ คูณะรังษี 72.นายพงษทร คงลือชา 73.นางภาวนา อังคณานุวัฒน์ 74.นายวิบูลย์ สมบูรณ์ศักดิกุล 75.นายสัญญา ธุถาวร 76.นายอดิศร  ดันเองชวน 77.นายอนันต์ วรธิติพงศ์ 78.Mr Joung Sung Park (นายจง ซอง พาร์ค) 79.กรมโรงงานอุตสาหกรรม 80.บริษัท เชียร์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 81.บริษัท เอส.ซี.เสรีชัยบิวตี้ จำกัด

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 82.รองศาสตราจารย์พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 83.ศาสตราจารย์ไพศาล สิทธิกรกุล 84.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฑธิพันธุ์  ปรัชญพฤทธิ์ 85.สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สำนักงานเลขาธิการครุสภา 86.นายจรวย หนูคง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 87.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 88.รองศาสตราจารย์สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 89.นายคงวุฒิ ไพบูลย์ศิลปะ

วีรพล จ้อยทองมูล รายงาน

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,