กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรมร่วมกับกรมการศาสนา จัดงานสมัชชาคุณธรรมอย่างยิ่งใหญ่

0
90

พร้อมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 กำหนดเป้าหมายให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งมีการกำหนดตัวชี้วัดหลักจำนวน 2 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดดัชนีคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” และตัวชี้วัดหน่วยงานภาครัฐน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงานมีค่า ITA เพิ่มขึ้น โดยกรมการศาสนา และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายคุณธรรมในทั่วทุกพื้นที่ เพื่อมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้การขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

กรมการศาสนา และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กำหนดจัดงานสมัชชาคุณธรรมและการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อติดตามผลสำเร็จของการดำเนินงาน และขยายเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมไปสู่มาตรฐานด้านคุณธรรม ที่มีขีดความสามารถในการให้คำปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อสังคมให้เกิดการแพร่หลาย โดยการจัดงานระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาค มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนหน่วยงาน/ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 2,000 คน ประกอบด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมริมปาวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมนานาบุรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และภาคกลาง ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ทั้งนี้ การจัดงานฯ ประกอบไปด้วยกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม อาทิ การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับคุณธรรมในโลกวิถีใหม่และก้าวย่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ความท้าทายและทางออก การจัดนิทรรศการตลาดนัดชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม การแสดงกิจกรรมของภาคีเครือข่ายคุณธรรม การร่วมพูดคุยกับบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจและผู้นำเครือข่าย รวมทั้งจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ในประเด็นการส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ในการส่งเสริมคุณธรรม

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า ความร่วมมือกันจัดงานสมัชชาคุณธรรมในครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการขับเคลื่อนคุณธรรม การเสริมสร้างพลังเครือข่ายคุณธรรมให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และเป็นฐานรากในการต่อยอดคุณธรรมให้เจริญเติบโตครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไป

*****************************************************************