กระทรวงพม.-มจร พร้อมช่วยยกระดับ “พระธรรมจาริก” เผยแผ่พุทธบนพื้นที่สูง

0
375

พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าคณะภาค 7 กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้เป็นประธานการประชุมปฐมนิเทศพระธรรมจาริกปีที่ 58 ที่วัดศรีโสดา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มูลนิธิเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสำนักงานประธานคณะพระธรรมจาริก ซึ่งที่ผ่านมาโครงการพระธรรมจาริกทำหน้าที่อย่างดี ในการนำหลักทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในถิ่นพื้นที่สูงทุรกันดาร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ ให้โอกาสทางการศึกษา อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ พัฒนาจิตใจและปัญญา ควบคู่กับการพัฒนาในด้านอื่นๆ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

พระธรรมวชิราธิบดี (ฉ่ำ ปุญฺญชโย) ประธานคณะพระธรรมจาริก เจ้าคณะภาค 17 เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร กล่าวว่า ปัจจุบันมีอาศรมธรรมจาริก 337 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงานกว่า 20 จังหวัด มีพระธรรมจาริก 489 รูป มีศาสนทายาททั้งสามเณรและเยาวชน จำนวน 498 รูป/คน ซึ่งกำลังศึกษาในโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ โรงเรียนวัดวิเวกวนาราม และศูนย์พัฒนาศักยภาพเยาวชนสตรี อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ และปี 2566 นี้จะมีกิจกรรมที่สำคัญ เช่น การบรรพชาอุปสมบทชาวเขา การจัดมหกรรมโครงการพระธรรมจาริก แสดงผลงาน ผลิตภัณฑ์ของชาวเขา ที่วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ โดยนายกิตติ อินทรกุล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ระบุว่าพร้อมสนับสนุนงบประมาณ กิจกรรม และเสริมสร้างเครือข่ายการทำงานของพระธรรมจาริกให้มั่นคง และยกระดับการทำงานของพระธรรมจาริก ควบคู่กับการพัฒนาในระดับพื้นที่ พัฒนาร่วมกับเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน ยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมนุมตามภูมิปัญญาชาวบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ด้วย

ด้านพระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร) เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ในฐานะรองประธานพระธรรมจาริก กล่าวว่า มจร ร่วมดำเนินการกับโครงการพระธรรมจาริกและบัณฑิตอาสาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้พระสงฆ์รุ่นใหม่มีอุดมการณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการพัฒนาบนพื้นที่สูง ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพพระธรรมจาริกให้มีแนวทางการทำงานร่วมกับภาครัฐ และองค์ปกครองท้องถิ่น

*****************************************************************