กรรมการมส. 20 รูปครบวาระ 2 ปีแล้ว สำนักพุทธฯชี้ทุกรูปยังอยู่ในตำแหน่งจนกว่าจะโปรดเกล้าฯแต่งตั้งใหม่

0
315

วันที่ 16 ต.ค.64 นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) รักษาราชการผอ.พศ. กล่าวว่า คณะกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ 2 ปีแล้ว ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 อย่างไรก็ตามเนื่องจากการแต่งตั้งกรรมการมส. ตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ระบุว่า มส. ประกอบด้วย สมเด็จพระสังฆราชซึ่งทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมส. โดยตำแหน่ง และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 20 รูป ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ หรือพระภิกษุซึ่งมีพรรษาอันสมควร และมีจริยวัตรในพระธรรมวินัยที่เหมาะสมแก่การปกครองคณะสงฆ์ โดยเป็นไปตามพระราชอัธยาศัย จะทรงปรึกษาหารือกับสมเด็จพระสังฆราชก่อนก็ได้ ดังนั้นในการประชุมมส.เมื่อวันที่ 11 ต.ค.ที่ผ่านมา จึงได้มีการแจ้งมส.เพื่อรับทราบแล้ว ว่า กรรมการมส.ชุดเดิมยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนกว่าจะทรงแต่งตั้งกรรมการมส.ชุดใหม่

ทั้งนี้สำหรับกรรมการมส.ชุดปัจจุบัน นับเป็นกรรมการมส.ชุดแรกในรัชสมัยรัชกาลที่ 10 โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการมส. 20 รูป เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2562 ดังนี้ 1.สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร 2.สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส 3.สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม 4.สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) วัดยานนาวา 5.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธฯ 6.สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม 7.พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) วัดปากน้ำ 8.พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) วัดปากน้ำ 9.พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) วัดประยุรวงศาวาส 10.พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร) วัดเครือวัลย์ 11.พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) วัดปทุมคงคา 12.พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) วัดสุทัศนเทพวราราม 13.พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต) วัดพระศรีมหาธาตุ 14.พระพรหมวัชราจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 15.พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) วัดปทุมวนาราม 16.พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 17.พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินฺทปญฺโญ) วัดบพิตรพิมุข 18.พระพรหมวชิรากร (สุนทร สุนฺทราโภ) วัดราชผาติการาม 19.พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สฺญญโต) วัดราชาธิวาสวิหาร 20.พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท) วัดอรุณราชวราราม

ทั้งนี้กรรมการมส.ที่หมดวาระแล้ว สามารถได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก ตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ซึ่งระบุว่า กรรมการมส.ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่อย่างไรก็ตามจะมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่รูปใหม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาดำรงตำแหน่งกรรมการมส.แน่นอน เนื่องจากพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมส. วัดปากน้ำ ได้มรณภาพลงเมื่อวันที่ 26 ก.ย.ที่ผ่านมา