“กรมศิลป์” เชิญชมนิทรรศการพิเศษ “๒๕๐ ปี กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร” รำลึก ๒๕๐ ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี

0
2016

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ รำลึก ๒๕๐ ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี เรื่อง “๒๕๐ ปี กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร” ระหว่างวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ

นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “๒๕๐ ปี กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร” เป็นกิจกรรมเนื่องในงานรำลึก ๒๕๐ ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

ต่ออาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมืองเป็นอเนกประการ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปลูกฝังให้อนุชนรุ่นหลังภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยธนบุรีที่บรรพชนได้เสียสละเลือดเนื้อและอุทิศชีวิตเพื่อสร้างชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงตราบทุกวันนี้ โดยนิทรรศการจัดแสดงโบราณวัตถุต่าง ๆ สมุดภาพไตรภูมิ และต้นฉบับเอกสารในสมัยธนบุรี เนื้อหาของนิทรรศการประกอบด้วย ๓ หัวเรื่อง ได้แก่

– กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี พระเจ้ากรุงธนบุรีวีรกษัตริย์

– กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร ๑๕ ปีแห่งราชธานีที่บางกอก

– กรุงธนบุรีรำลึก น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร กำหนดจัดพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ รำลึก ๒๕๐ ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี เรื่อง “๒๕๐ ปี กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร” ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. และจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมจนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ