“กรมศิลป์” ร่วมจัดกิจกรรมสักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า อัญเชิญพระแก้วปางมารวิชัย ๙องค์ ให้สวัสดิมงคลแก่ผู้สักการะ ส่งท้ายเก่า ต้อนรับปีใหม่

0
3112

วันนี้ (๑๘ ธ.ค.๖๑) กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมศิลปากรร่วมจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ ชวนเที่ยวแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยกรมศิลปากร ร่วมจัดกิจกรรม ดังนี้

๑.เปิดให้ประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมเข้าชม ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ และสำหรับผู้ที่เข้าชมในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ จะได้รับแผ่นภาพมรดกศิลปวัฒนธรรม (โปสการ์ด) “พระคเณศ : เทพแห่งศิลปวิทยา” เป็นที่ระลึก

ทั้งนี้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศจะนำพระพุทธรูปมงคลโบราณที่มีประวัติความเป็นมาและสร้างขึ้นตามคติอันเป็นมงคล มาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนสักการบูชา เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคลตามแบบแผนประเพณีที่ดีงาม พร้อมชมโบราณวัตถุศิลปวัตถุชิ้นเยี่ยมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นอกจากนี้ กรมศิลปากรยังเปิดให้เที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง ๙ แห่ง ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี

๒.กิจกรรมสักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน : นพปฏิมารัตนมารวิชัย ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีพระพุทธสิหิงค์เป็นประธาน และอัญเชิญพระแก้วปางมารวิชัย ซึ่งทำจากรัตนชาติวรรณะต่าง ๆ ๙ องค์ ประกอบด้วย พระพุทธรูปรัตนชาติมงคลโบราณ ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ พระพุทธรูปรัตนชาติ ที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีที่พระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส หรือโบสถ์พระแก้ววังหน้า เมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๗ และพระพุทธรูปรัตนชาติศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) มาแต่เดิมอีก ๗ องค์ นำมาให้ประชาชนได้สักการะในคราวเดียวกันเพื่อประทานพรให้เกิดสวัสดิมงคลในการเริ่มต้นสู่ศักราชใหม่

๓.กิจกรรมการแสดงรายการศรีสุขนาฏกรรม ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น.  ณ โรงละครแห่งชาติ  โดยไม่เสียค่าเข้าชม ชุดการแสดงประกอบด้วย รำเทิดพระเกียรติ “พ่อของชาวไทย ทูนเทิดไท้ด้วยภักดีด้วยพระบารมี ปกเกศีสี่ทัพไทย” ระบำอยุธยา โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด อสุรผัดตามพ่อ เพลงทรงเครื่อง และการแสดง ชุด “รวมใจไทย เฉลิมฉลอง ร่วมแซ่ซ้อง ต้อนรับปีใหม่” ประชาชนที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งก่อนการแสดง ๑ สัปดาห์ คือ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ พระพุทธรูปทั้ง ๙ องค์ ที่กรมศิลปากรอัญเชิญมาจัดกิจกรรมสักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน : นพปฏิมารัตนมารวิชัย นั้น ล้วนเป็นพระพุทธรูปรัตนชาติ (แก้ว) วรรณะต่างๆ ในปางมารวิชัย โดยมีพระพุทธสิหิงค์ เป็นประธาน ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

พระพุทธสิหิงค์  ปางสมาธิ แบบศิลปะ/อายุสมัย ศิลปะสุโขทัย-ล้านนา ประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ – ๒๑ ประวัติ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท (วังหน้ารัชกาลที่ ๑) ทรงอัญเชิญมาจากเมืองเชียงใหม่เมื่อประมาณ พุทธศักราช ๒๓๓๘  ปัจจุบันประดิษฐาน ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

พระพุทธรูปรัตนชาติ ในสมัยโบราณมักเรียกรัตนชาติเหล่านี้ว่า “แก้ว” เปรียบดุจพระรัตนตรัยอันประกอบด้วยแก้วทั้งสาม ทั้งยังเป็นอัญมณีสูงค่าอันหาได้ยาก ถือว่ามีค่ามากดุจแก้วสารพัดนึก แม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็มีค่ากว่าพระพุทธรูปที่หล่อด้วยโลหะ ซึ่งแต่ละสีจะมีชื่อและความหมายที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้พระพุทธรูปรัตนชาติทั้ง ๙ องค์ ยังแสดงปางมารวิชัย อันเป็นภาวะที่มั่นคงไม่ไหวติงต่อภยันอันตรายทั้งปวง

๑. พระแก้วน้ำค้าง ให้คุณด้านอยู่เย็นเป็นสุข สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๔ – ๒๕ เจ้าพรหมสุรธาดา เจ้านครเมืองน่าน ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

๒. พระแก้วกาบมรกตอ่อน สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๔-๒๕ ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีในพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๐๗

๓. พระแก้วน้ำค้าง ให้คุณด้านอยู่เย็นเป็นสุข สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๔ เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  มาแต่เดิม

๔. พระแก้วน้ำค้าง ให้คุณด้านอยู่เย็นเป็นสุข สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๕ เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  มาแต่เดิม

๕. พระแก้วกาบมรกต ให้คุณด้านปลอดภัย แคล้วคลาด และยศตำแหน่ง สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๔ เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  มาแต่เดิม

๖. พระแก้วน้ำหาย ให้คุณด้านอยู่เย็นเป็นสุข สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๔ เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  มาแต่เดิม

๗. พระแก้ววิฑูรย์น้ำผึ้ง ให้คุณด้านเมตตามหานิยม  และป้องกันอัคคีภัย  สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๕ เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  มาแต่เดิม

๘. พระแก้วจันทรกานต์ ให้คุณด้านโชคลาภ และการติดต่อค้าขาย สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๔ เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  มาแต่เดิม

 ๙. พระแก้ววิฑูรย์สีน้ำผึ้งให้คุณด้านโชคลาภทวีคูณ ชื่อเสียงและอำนาจ สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๔ เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  มาแต่เดิม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑ (ในวันเวลาราชการ)