“กรมศิลป์” ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารจัดแสดงเครื่องทองอยุธยา ณ พิพิธภัณฑฯ เจ้าสามพระยา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตสู่ประชาคมอาเซียน

0
1041

เมื่อที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและวางศิลาฤกษ์อาคารจัดแสดงเครื่องทองอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นายประทีป เพ็งตะโก รองอธิบดีกรมศิลปากร และผู้บริหารกรมศิลปากรให้การต้อนรับ

พิธีบวงสรวงและวางศิลาฤกษ์เริ่มขึ้นในเวลา ๑๐.๑๕ น. โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธี จุดธูปเทียน ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวง พราหมณ์อ่านโองการบวงสรวงบูชาฤกษ์ ประธานฯ ปิดทองและเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ จากนั้นเมื่อถึงเวลา ๑๐.๓๙ น. ประธานฯ เดินไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ตอกเข็มมงคล ๙ ต้น วางแผ่นอิฐทอง นาค เงิน วางตลับนพรัตน์ลงในช่องอิฐแล้ววางแผ่นศิลาฤกษ์

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารจัดแสดงเครื่องทองอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตสู่ประชาคมอาเซียน ผ่านการนำเสนอด้วยโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุประเภทเครื่องทองในประเทศไทย โดยเฉพาะเครื่องทองอยุธยา

อาคารจัดแสดงเครื่องทองอยุธยาเป็นอาคารไทยประยุกต์สองชั้น กำหนดแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๕ ปี เริ่มต้นโครงการตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ส่วนการจัดแสดงภายในจะมีเนื้อหาเน้นเรื่องเครื่องทองอยุธยา รวมถึงเครื่องทองกรุวัดราชบูรณะ วัดมหาธาตุ และเรื่องพระบรมสารีริกธาตุ มาเป็นสื่อจัดแสดงร่วมกับสื่อจัดแสดงสมัยใหม่ เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต้นแบบที่มีความพร้อมด้านระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยทั้งในด้านเทคโนโลยีและศักยภาพในการดูแลโบราณวัตถุให้มีความปลอดภัยในระดับสูง ตอบสนองด้านการท่องเที่ยวกับกลุ่มอาเซียนได้เต็มรูปแบบทั้งด้านการจัดแสดง และการให้บริการ นอกจากนี้ในอนาคตจะปรับปรุงอาคารหลังเดิม เพื่อจัดแสดงโบราณวัตถุประเภทประติมากรรมอยุธยา และพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่สมบูรณ์แบบตามมาตรฐานสากล มีความพร้อมทั้งด้านการอนุรักษ์ สงวนรักษาโบราณวัตถุศิลปวัตถุ และการจัดแสดงนิทรรศการถาวรที่ทันสมัยและน่าสนใจ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา เป็นพิพิธภัณฑสถานภูมิภาคแห่งแรกในประเทศไทย ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๐๔