“กรมศิลป์” จัดสัมมนา ถกปัญหาวิธีการป้องกันการสูญสลายของทรัพย์สินทางวัฒนธรรมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

0
1594

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “บทบาทพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก และการพัฒนาวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน” (The role of National Museum in the World Climate Change and Cultural Sustainable Development) เนื่องในการประชุมสมาคมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งเอเชีย หรือ ANMA ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ หอสมุดแห่งชาติ โดยมีผู้เข้าประชุมสมาคมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งเอเชีย ครั้งที่ 6 ผู้บริหาร และภัณฑารักษ์จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ ผู้ปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ประจำเมือง และพิพิธภัณฑ์ประจำหน่วยราชการ องค์กรเอกชน เข้าร่วมการสัมมนาจำนวนมาก

นายอนันต์ เปิดเผยว่า กรมศิลปากรได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาคมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งเอเชีย ครั้งที่ 6 : The 6th Meeting and conference of the Asian National Museums Association (ANMA) มีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ กว่า 40 คน จาก 14 ประเทศสมาชิก ได้แก่ กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย มองโกเลีย เนปาล สิงคโปร์ ศรีลังกา เวียดนาม ลาว และไทย และผู้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์จากอีก 3 ประเทศ ที่ได้รับการทาบทามให้เป็นสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม เมียนมาร์ และฟิลิปปินส์ สำหรับในช่วงบ่ายเป็นการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “บทบาทพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก และการพัฒนาวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (The role of National Museum in the World Climate Change and Cultural Sustainable Development)” นำเสนอผลงานทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหา ป้องกันการสูญสลายของทรัพย์สินทางวัฒนธรรมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ โดยมีวิทยากรจากองค์กรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย 8 ประเทศ ประกอบด้วยผู้แทนจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี เนปาล เวียดนาม และประเทศไทย ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณสิริกิตติยา เจนเซ่น เป็นผู้ดำเนินการเสวนาในช่วงที่สองของการสัมมนาด้วย

ทั้งนี้ ผลจากการประชุมสมาคมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งเอเชีย ครั้งที่ 6 และการสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ จะเป็นความเจริญงอกงามทางวิชาการพิพิธภัณฑ์ สร้างเสริมสัมพันธภาพของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น บุคลากรด้านพิพิธภัณฑสถานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยได้เรียนรู้การบริหารจัดการด้านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของประเทศสมาชิก และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ตลอดจนดำเนินกิจกรรมด้านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานในกลุ่มประเทศสมาชิกต่อไป