กรมศิลปากร เร่งสอบบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานของประชาชน

0
59

บรรเทาผลกระทบของการว่างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการดำเนินการสรรหา การสอบคัดเลือก และการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเพื่อทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณและอัตราตั้งใหม่ที่ได้รับจัดสรรไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการบรรจุแต่งตั้ง เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานของประชาชน และบรรเทาผลกระทบของการว่างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น ในส่วนของกรมศิลปากรได้ออกประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และแนวทางปฏิบัติการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม จำนวน ๗ ตำแหน่ง รวม ๒๐ อัตรา มีผู้สมัครสอบแข่งขัน รวมทั้งสิ้น ๒๔๘ ราย โดยดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการจัดระเบียบและระบบต่างๆ คำแนะนำของทางราชการ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

ทั้งนี้ กรมศิลปากรได้กำหนดแนวทางในการสอบแข่งขันฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามแนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๑๘) ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ โดยผู้เข้าสอบที่ต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด หรืออยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กำหนด ผู้ที่เข้ามาบริเวณสนามสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และต้องได้รับการตรวจคัดกรองอาการตามแนวทางการป้องกันโรค วัดอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส มีการจัดเตรียมสถานที่สอบและอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น จัดให้มีช่องทางเข้าและออกบริเวณสนามสอบเพียงช่องทางเดียว จัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าสอบเพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่เข้ามาบริเวณสนามสอบ จัดห้องสอบให้มีระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร จัดพื้นที่ให้ผู้เข้าสอบที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเป็นการเฉพาะ จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล จัดทำป้ายคำแนะนำ สัญลักษณ์เตือน เพื่อให้ผู้เข้าสอบปลอดภัยและสอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรค