กรมศิลปากร เผยแพร่มรดกวัฒนธรรม “เปิดตำนานวังหน้า” จัดวิทยากรชำนาญการเฉพาะด้าน ให้ความรู้จากอดีตถึงปัจจุบัน

0
5235

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ที่ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นางสาวศุภร รัตนพงศ์ ผู้อำนวยการบริหารกลาง กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี 2560 ซึ่งกำหนัดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม โดยกรมศิลปกรให้ความสำคัญและจำเป็นที่จะให้ประชาชนทุกระดับได้รับรู้และเข้าใจถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ไม่ใช่จะรู้เฉพาะนักวิชาการ ดังนั้นโครงการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรม “เปิดตำนานวังหน้า จากอดีตถึงปัจจุบัน” ที่กรมศิลปากรได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง 3-4 ปีมาแล้วนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์และพี่น้องประชาชนที่สนได้มาสัมผัสโดยตรง

กรมศิลปกร มีเจ้าหน้าที่ชำนาญการของกรมศิลปากรมาบรรยายถึงประวัติความเป็นมาให้กระจ่างชัด จึงอยากให้ทุกคนไปมาเห็นด้วยตา มาสัมผัสด้วยตนเอง ถ้าเป็นครูอาจารย์ก็จะได้นำไปถ่ายทอดให้นักเรียนนักศึกษาได้รับรู้ถึงหลักวิชาการอันถูกต้องต่อการอนุรักษ์ ดูแลปกป้องมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป

“เรื่องวังหน้านั้นมีประวัติศาสตร์ มีสถาปัตยกรรม มีศิลปกรรม วังหน้าเป็นทั้งเรื่องของตำแหน่ง กรมราชวังบวรสถานมงคลก็เป็นตำแหน่ง ในวังหน้าเองก็มีศิลปกรรมวังหน้า ถึงแม้ว่าหลักฐานของวังหน้าที่อยุธยาเหลือไม่มากนักเนื่องมาจากเมื่อสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้บูรณปฏิสังขรณ์ จึงไม่แน่ใจว่าการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งนั้นจะเป็นสิ่งของดั้งเดิมหรือไม่ อย่างไรก็ตามหลักฐานของวังหน้าในเชิงศิลปกรรม

ในเชิงของเรื่องราวทั้งที่วังหน้าอยุธยาสืบต่อไปถึงวังหน้ากรุงรัตนโกสินทร์ก็ล้วนแต่น่าสนใจ เพราะวังหน้านั้นมีคู่อยู่กับวังหลวง มีบทบาทต่อการบริหารราชการแผ่นดินเป็นอย่างสูง นอกจากนี้ยังมีส่วนต่อการทำศึกสงคราม ด้านสถาปัตยกรรมวังหน้าของกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เราจะได้เห็นความงดงามในด้านศิลปกรรมมากมาย” อธิบดีกรมศิลปากร กล่าว

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวอีกว่า การเปิดตำนานวังหน้าที่มีเรื่องราวสืบทอดระหว่างสมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่กรมศิลปกรพยายามที่จะสื่อไปยังผู้ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ในการนำชมพระราชวังสถานมงคล(วังหน้า) นายวงศ์ฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศิลปกรรม (ข้าราชการบำนาญ) ได้ให้การบรรยายประวัติความเป็นมาของพระที่นั่งสำคัญ ได้แก่ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พระพุทธสิหิงค์ ภาพจิตกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส(วัดพระแก้ว)

พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และเรื่องราวความเป็นมาและความสำคัญของวัดบวรสถานสุทธาวาส และการบรรยายเรื่องประวัติความเป็นมาของแหล่งโบราณคดี โบราณสถานของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ความสำคัญของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม (วังหน้าสมัยอยุธยา) โดยนักโบราณคดีชำนาญการของสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา