กรมศิลปากร ระดมความเห็นวรรณกรรมอาเซียน “ศรีธนญชัย : พระเอกเจ้าปัญญา” เผยแพร่ความรู้วรรณกรรมมรดกร่วม-ส่งเสริมไทยในฐานะประธานอาเซียน

0
1216

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง วรรณกรรมอาเซียน “ศรีธนญชัย : พระเอกเจ้าปัญญา” โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นักวิชาการและผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า ๒๐๐ คน

นายวีระ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยกรมศิลปากร จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง วรรณกรรมอาเซียน “ศรีธนญชัย:พระเอกเจ้าปัญญา” เนื่องในโอกาสที่ปี ๒๕๖๒ ได้รับการประกาศให้เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน ตามที่ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กำกับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ครั้งที่ ๘ ณ เมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมเรื่อง ศรีธนญชัย ในฐานะวรรณกรรมของภูมิภาคอาเซียน แลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและค่านิยมต่างๆ อันมีที่มาจากวรรณกรรมเรื่องนี้ ตลอดจนรวบรวมความรู้และข้อมูลที่ได้จากการสัมมนา มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษาวรรณคดีไทย เนื่องจากเรื่องศรีธนญชัยเป็นวรรณคดีนิทาน ที่พบได้ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยและยังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้ชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปโดยมีตัวละครเอกซึ่งมีลักษณะเป็นคนเจ้าปัญญาและมีเล่ห์เหลี่ยม เป็นตัวดำเนินเรื่อง อีกทั้งยังแสดงให้เห็นสภาพวิถีชีวิตและค่านิยมของแต่ละชนชาติ ทั้งยังสะท้อนสภาพปัญหาในสายสัมพันธ์ของชนชั้นและสถาบันต่างๆ ในสังคมได้อย่างเฉียบคม จึงเป็นวรรณกรรมร่วมของอาเซียนที่แสดงให้เห็นความหลากหลายและสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทั้งอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นและมีความเป็นสากลไปพร้อมกัน

รมว.วธ. กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ยังจะได้รวบรวมข้อมูลวรรณกรรมของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน ที่มีชื่อเรื่องและเนื้อหาที่คล้ายคลึงกัน เช่นเรื่องศรีธนญชัย ของไทย ลาวเรียก เซียงเมี่ยง พม่า เรียก งะแล็ดโต่ งะโหญ่ กัมพูชา เรียก ธนัญชัย (ธนัญจึย) อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เรียก อาบูนาวัส (Abu Nawas) ฟิลิปปินส์ เรียก ฮวน ปูซอง (Juan Pusong) เวียดนาม เรียก จ่างกวิ่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลสำหรับการเสนอวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียนสู่สายตาของชาวโลก ภายใต้หัวข้อ “หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน (Diversity, Creativity, and Sustainability)”

ทั้งนี้การสัมมนาในวันนี้ ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ภาพรวมวรรณกรรมร่วมในอาเซียน โดย ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ  ศรีธนญชัย พระเอกเจ้าปัญญาของไทย  โดย รศ.กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ การเสวนาเรื่อง ศรีธนญชัย วรรณกรรมร่วมในอาเซียน โดย ศ.ชวน เพชรแก้ว (ภาคใต้) ดร.พิศาล บุญผูก (มอญ) รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ (เขมร) ผศ.ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล (เวียดนาม) ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณนาภา (ลาว) ผศ.ดร.คารินา โชติรวี (ฟิลิปปินส์) และการแสดงเรื่อง “ศรีธนญชัย เชียงเมี่ยง” ซึ่งใช้นักแสดงกว่า ๗๐ จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร และสามารถรับชมการสัมมนาผ่านทาง facebook live ผ่านเพจ “กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม” ตลอดการเสวนา

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐