กรมศิลปากร รอต้อนรับขบวน Bike Un AI Rak – Family นำเข้าชม ๕ จุดนิทรรศการ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

0
919

วันนี้ (6 ธ.ค.61) กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ได้รับพิจารณาจากสำนักพระราชวัง และกรุงเทพมหานคร เลือกเป็นจุดท่องเที่ยวที่ ๒ ใน ๔ จุด ของขบวน Bike Un AI Rak – Family เส้นทางลานคนเมือง – วังสราญรมย์  ในวันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. เป้าหมาย ๔ ขบวนๆ ละ ๒,๐๐๐ คัน รวมจักรยาน ๘,๐๐๐ คัน โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ได้เตรียมการนำชมขบวนละ ๔๕ นาที แยกเข้าชม ๔ จุด ได้แก่ จุดที่ ๑ ห้องจัดแสดงพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน

จุดที่ ๒ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ – โรงราชรถ  จุดที่ ๓ ห้องจัดแสดงพระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ – ห้องนิทรรศการอาวุธโบราณ – ห้องนิทรรศการอริยพัสตราภูษาภัณฑ์ จุดที่ ๔ ห้องนิทรรศการศิลปะลพบุรี – ห้องนิทรรศการมหรสพ การละเล่น – ห้องนิทรรศการโลหะศิลป์ – รถนิทรรศการเคลื่อนที่ชาติพันธุ์วิทยา จากมหาวิทยาลัยมหิดล จุดที่ ๕ ห้องนิทรรศการโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ – ทวารวดี – ศรีวิชัย อาคารมหาสุรสิงหนาท

ทั้งนี้ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และคณะผู้บริหารกรมศิลปากรจะร่วมต้อนรับขบวน

Bike Un AI Rak – Family ในเวลา ๐๘.๓๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร