กรมศิลปากร ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดพระงาม จังหวัดนครปฐม ถวายปัจจัยบำรุงพระอารามกว่า 4 ล้านบาท

0
188

วันนี้ (วันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดพระงาม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพระงาม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยจัดให้มีพิธีสมโภชองค์พระกฐิน ในวันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ และประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ พร้อมทั้งบริจาคปัจจัยนำเข้าสบทบถวายบำรุงพระอารามหลวง วัดพระงาม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๓๘,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เป็นกิจกรรมสำคัญที่กรมศิลปากรปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา

วัดพระงาม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๕ และได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๙ ตั้งอยู่นอกเมืองทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองนครปฐมโบราณ ซึ่งเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งในสมัยวัฒนธรรมทวารวดี สันนิษฐานในเบื้องต้นว่า น่าจะมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๑ – ๑๖ มีโบราณสถานสำคัญเรียกกันว่า “เนินวัดพระงาม” เป็นชั้นดินทับถมหนากลายเป็นเนินดินขนาดใหญ่ ในอดีตเส้นทางรถไฟสายใต้ได้ตัดผ่านเนินดินทางด้านทิศเหนือของวัดพระงาม ทำให้มีการค้นพบโบราณวัตถุศิลปะทวารวดีหลายรายการ เช่น พระพุทธรูปสําริด กวางหมอบ ธรรมจักร พระพิมพ์ดินเผา รวมทั้งเศียรพระพุทธรูปดินเผาที่มีพุทธศิลป์งดงาม การค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีล่าสุดในพุทธศักราช ๒๕๖๒ และนับว่าเป็นโบราณวัตถุชิ้นสําคัญคือ การค้นพบจารึกบริเวณเนินโบราณสถานวัดพระงามด้วย