กรมศิลปากร ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดทรงศิลา จังหวัดชัยภูมิ

0
816

วันนี้ (วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)  เวลา ๑๐.๐๐ น นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ วัดทรงศิลา พระอารามหลวงชั้นตรี  จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีผู้บริหาร  ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมในพิธี พร้อมทั้งบริจาคปัจจัยนำเข้าสมทบถวายบำรุงพระอารามหลวงวัดทรงศิลา รวมทั้งสิ้น ๒,๓๐๙,๗๘๔.๗๕ บาท

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมศิลปากรนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดทรงศิลา พระอารามหลวงชั้นตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. กรมศิลปากรได้จัดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด รามาวตาร สมโภชองค์พระกฐิน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ชื่นชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงอย่างหนึ่งของไทย และถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในวันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยเวลา ๐๘.๓๐ น. นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร และประชาชนในพื้นที่ ร่วมเดินขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทานจากศาลาเอกลักษณ์ไปยังวัดทรงศิลา จากนั้นเวลา ๑๐.๐๐ น. นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร ประธานในพิธี เดินทางมาถึง พร้อมประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดทรงศิลา ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

วัดทรงศิลา ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๗๙ หมู่ที่ ๑ (บ้านหินตั้ง) ถนนราชทัณฑ์ ตำบลในเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  เดิมเป็นวัดราษฎรสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๕ ปรากฏหลักฐานในราชกิจจานุเษกษา เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๗ หน้า ๒๖๗ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๖ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าวัดทรงศิลาสร้างขึ้นเมื่อใด