กรมศิลปากร จัด “โครงการครอบครัวสุขสันต์เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันอาทิตย์” เข้าฟรีทั้งครอบครัว ๔๒ แห่งทั่วประเทศ

0
1297

สำนักข่าว thairnews – เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑) เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร  เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการจัดกิจกรรม “ครอบครัวสุขสันต์เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันอาทิตย์” ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมแต่มีความสำคัญที่สุด ประกอบกับวันอาทิตย์เป็นวันที่สมาชิกในครอบครัวได้พักผ่อนพร้อมหน้าพร้อมตากันและได้ทำกิจกรรมร่วมกัน จึงได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรม “ครอบครัวสุขสันต์เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันอาทิตย์” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคุณภาพ ที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้ครอบครัวได้มาท่องเที่ยว เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

โดยกรมศิลปากรได้ออกประกาศยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ๔๒ แห่งทั่วประเทศ ให้กับผู้เข้าชมชาวไทยที่มาเป็นครอบครัวในทุกวันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ จนถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อใช้พื้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในการร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมถึงจะได้ร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะผู้มาเที่ยวชมเป็นครอบครัว เช่น กิจกรรมเรียนรู้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การแสดงดนตรีและการละเล่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน สร้างความรักความผูกพัน ตลอดจนได้ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้ภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมของชาติร่วมกัน อันจะนำไปสู่รากฐานที่เข้มแข็งและยั่งยืนของสังคมไทยจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป

กรมศิลปากร จึงขอเชิญชวนครอบครัวชาวไทยทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรม “ครอบครัวสุขสันต์เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันอาทิตย์” เพื่อให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สำคัญของคนทุกเพศทุกวัยในครอบครัว ปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับมรดกศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างให้ครอบครัวเข้มแข็ง ทั้งนี้ คาดว่าผลจากการดำเนินโครงการนี้ จะสามารถเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ต่อปี

////////////////////////////////////////////////////////