กรมศิลปากร จัดพิพิธภัณฑ์เสวนาเปิดตัวหนังสือ “สุโขทัยเมืองพระร่วง” คุณูปการของหนังสือต่อประวัติศาสตร์โบราณคดีไทย

0
1100

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์เสวนา ปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๔) การเปิดตัวหนังสือ “สุโขทัยเมืองพระร่วง” ในการจัดพิมพ์ ครั้งที่ ๒ โดยมีนายพิเศษ เจียจันทร์พงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร ผู้เขียนหนังสือ “สุโขทัยเมืองพระร่วง” และนายสุจิตต์ วงษ์เทศ ร่วมการเสวนา พร้อมทั้งจัดให้มีการจำหน่ายหนังสือภายในงานด้วย

การเสวนาในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมประกอบนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒ เรื่อง “นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ” ประกอบด้วย การแนะนำหนังสือ “สุโขทัยเมืองพระร่วง” ซึ่งกรมศิลปากรได้จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ ๒ เป็นเวลา ๓๑ ปี นับจากการจัดพิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๓๑ สู่การกลั่นกรองประวัติศาสตร์ โบราณคดีสุโขทัยใหม่ โดยนายพิเศษ เจียจันทร์พงษ์ บอกเล่าแนวทางและมุมมองของผู้เขียน ความเหมือนและความแตกต่างจากการจัดพิมพ์ครั้งแรก และการเสวนา เรื่อง “สุโขทัยเมืองพระร่วง : คุณูปการของหนังสือต่อประวัติศาสตร์โบราณคดีไทย” โดยนายสุจิตต์ วงษ์เทศ ดำเนินรายการโดย นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายจัดให้มีการเสวนา เรื่อง “หลักฐานใหม่ : จากเตาสังคโลกเมืองเก่าสุโขทัย” โดยนายธงชัย สาโค นักโบราณคดีชำนาญการ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และการนำชมสังคโลกจากการขุดค้นใหม่ที่เตาทุเรียงเมืองสุโขทัย โดยนักโบราณคดี จากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

สุโขทัยมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย เนื่องจากเป็นบ้านเมืองแห่งแรก ที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไทยที่เก่าที่สุดบนแผ่นหรือแท่งศิลา ระบุว่าเป็นบ้านเมืองของคนไทย มีบุคคลในสายตระกูลเป็นผู้นำปกครองสืบเนื่องกันต่อๆ มา เป็นระยะเวลาประมาณ ๒๐๐ ปีเศษ ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๑  ร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ของเมืองสุโขทัยยังคงปรากฏเป็นประจักษ์พยาน สะท้อนถึงชีวิตจิตใจที่มุ่งในความสงบสันติสุข เนื่องด้วยสมเด็จพระร่วงเจ้าแห่งสุโขทัย ทรงไว้ซึ่งหลักธรรมในการปกครองบ้านเมือง โดยเฉพาะในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและพระมหาธรรมราชาลิไท ทรงมีบทบาทอย่างโดดเด่นในการสรรค์สร้างสุโขทัยให้เป็นอรุณรุ่งแห่งความสุข ควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้าคงไว้ให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไป

หนังสือ “สุโขทัยเมืองพระร่วง” มีเนื้อหาหลากหลายเรื่องที่น่าสนใจ อาทิ สุโขทัยเมืองพระร่วง แรกเริ่มเมืองสุโขทัย เมืองสุโขทัยสมัยพ่อขุนรามคำแหง อิทธิพลแวดล้อมแคว้นสุโขทัย เมืองสุโขทัยภายใต้การครอบครองของกรุงศรีอยุธยา ลักษณะความเป็นอิสระของเมืองสุโขทัย ฯลฯ จัดพิมพ์สี่สีทั้งเล่ม ราคาเล่มละ ๓๐๐ บาท จำหน่ายที่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติมโทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๙๓๔ , ๐ ๒๒๒๒ ๓๕๖๙