กรมศิลปากร จัดพิธีบำเพ็ญกุศล 106 ปีแห่งการสถาปนา ยืนหยัดคุ้มครองป้องกัน สืบทอดมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

0
1346

 

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม เวลา 10.30 น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากร ครบรอบ 106 ปี (27 มีนาคม 2560) และมอบรางวัลให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในสังกัดกรมศิลปากร และบุคคลที่สมควรยกย่อง เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

นายอนันต์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนากรมศิลปากรขึ้น เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2454 เพื่อทำหน้าที่ปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ธำรงจารีตประเพณี พระราชพิธีและรัฐพิธีให้คงความเป็นเอกลักษณ์ พร้อมสืบทอด สร้างสรรค์ และเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมให้กว้างไกล ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมศิลปากรได้ดำเนินการตามภารกิจ หน้าที่ในการบริหารจัดการมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติทั้งในด้านยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ บุคลากร และงบประมาณ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนและองค์กรต่างๆ ตระหนักถึงคุณค่าและเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมในการธำรงรักษาจารีตประเพณี อนุรักษ์ บำรุงรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมด้วยวิธีการที่ถูกต้อง มีคุณภาพและมีมาตรฐาน มุ่งหวังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ต่อยอดและเพิ่มมูลค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรม ที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น อัตลักษณ์ของชาติและให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ มีทัศนคติและพฤติกรรมเชิงบวกต่อการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรม

“ปัจจุบันกรมศิลปากร มีส่วนราชการในสังกัด ได้แก่ สำนักบริหารกลาง  สำนักการสังคีต สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กองโบราณคดี  กองโบราณคดีใต้น้ำ สำนักช่างสิบหมู่ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ สำนักสถาปัตยกรรม สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม และสำนักศิลปากรที่ 1 – 12 มีหน้าที่คุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ บำรุงรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม สร้างสรรค์ เผยแพร่ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา สืบทอดศิลปะและทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อธำรงคุณค่าและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติให้คงอยู่สืบไป” อธิบดีกรมศิลปากร กล่าว