กรมศิลปากร ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เข้าชมฟรีทั่วประเทศ

0
1708

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๐ ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ รณรงค์การดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม ณ โบราณสถานสำคัญ และจัดการแสดงเนื่องในสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมของชาติ และมีส่วนร่วมในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้มากยิ่งขึ้น

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ กำหนดให้วันที่ ๒ เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานที่เป็นสถาบันหลักด้านการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างสรรค์มรดกวัฒนธรรมของชาติ จึงกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย” โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชมในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม ณ โบราณสถานสำคัญทั่วประเทศ

โดยจะมีการจัดกิจกรรมใหญ่เพื่อรณรงค์ ๔ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ณ โบราณสถานสด๊กก๊อกธม จ.สระแก้ว ภาคเหนือ ณ โบราณสถานเวียงกุมกาม จ.เชียงใหม่ ภาคใต้ ณ โบราณสถานเขาคูหา อ.สทิงพระ จ.สงขลา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง จ.กาฬสินธุ์ การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ดั่งมณีจินดาค่าบุรินทร์ พระราชนิพนธ์พระนวมินทราชา” เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านภาษาและวรรณกรรม ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ

นอกจากนี้ ยังจัดการแสดงเนื่องในสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยสำนักการสังคีตได้จัดรายการแสดงที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และให้คติสอนใจในเรื่องคุณธรรมต่างๆ อาทิ ละครเรื่อง “พระมหาชนก” ละคร เรื่อง “อานุภาพพ่อขุนรามคำแหง” โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “รามราชบพิตรปิตุรงค์” การบรรเลงดนตรีไทยและดนตรีสากล ระหว่างวันที่ ๒ – ๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ โดยไม่เสียค่าเข้าชม ผู้สนใจสำรองที่นั่งได้ที่โรงละครแห่งชาติ โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒