กรมศิลปากรเผย สถิติผู้ใช้บริการข้อมูลออนไลน์ปีงบประมาณ 2562 มากกว่า 15 ล้านครั้ง

0
1432

ยอดผู้ใช้บริการข้อมูลออนไลน์ของกรมศิลปากรในรอบ 1 ปี ตั้งแต่ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 15,100,5699 ครั้ง พร้อมปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการให้บริการข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนและอำนวยความสะดวกให้สามารถเข้าถึงข้อมูลมรดกวัฒนธรรมของชาติได้มากยิ่งขึ้น

นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร ได้รายงานสถิติการเข้าใช้บริการข้อมูลออนไลน์ของกรมศิลปากร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 รวมทั้งสิ้น 15,100,569 ครั้ง แบ่งเป็น ระบบห้องสมุดออนไลน์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E – Book) มีผู้เข้าใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์สำนักหอสมุดแห่งชาติ เว็บไซต์หอสมุดแห่งชาติส่วนภูมิภาค 11 แห่ง เว็บไซต์กรมศิลปากร และคลังดิจิทัล กรมศิลปากร รวมทั้งสิ้น 13,549,048 ครั้ง ผู้ใช้บริการข้อมูลจดหมายเหตุออนไลน์ ซึ่งให้บริการสืบค้นข้อมูลภาพเก่า และเอกสารจดหมายเหตุ ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.nat.go.th จำนวน 99,882 ครั้ง ข้อมูลด้านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ซึ่งนำเสนอข้อมูลพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ 41 แห่ง ในรูปแบบสื่อการเรียนรู้เสมือนจริงในแต่ละอาคารจัดแสดง รวมทั้งนำเสนอโบราณวัตถุชิ้นสำคัญในแต่ละพิพิธภัณฑ์แบบ Interactive ภาพโบราณวัตถุแบบ 3690 องศา ผ่านเว็บไซต์ www.virtualmuseum.finearts.go.th มีผู้เข้าใช้บริการ จำนวน 146,457 ครั้ง ข้อมูลโบราณสถานผ่านทาง www.gis.finearts.go.th จำนวน 23,319 ครั้งและสื่อสังคมออนไลน์ จำนวน 1,281,863 ครั้ง

ทั้งนี้ กรมศิลปากรได้นำข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการข้อมูลออนไลน์เหล่านี้ไปปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการให้บริการข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีความก้าวหน้า ทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยในการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ รวมถึงนำเข้าข้อมูลในระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการข้อมูลข่าวสารของประชาชนในยุคดิจิทัล ซึ่งจะทำให้ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและหลากหลายมากขึ้น

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS