กรมศิลปากรเผย ภาพรวมการก่อสร้างพระเมรุมาศคืบหน้าแล้วเสร็จ 43 % พระมหาพิชัยราชรถ ประดับกระจกส่วนองค์ระฆังแล้วเสร็จ 100 %

0
3428

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. กรมศิลปากรนำสื่อมวลชนติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบริเวณสนามหลวงด้านทิศใต้

พระเมรุมาศ ความคืบหน้าการก่อสร้างภาพรวม ๔๓% งานโครงสร้าง ๙๑% งานสถาปัตยกรรม ๒๕% ขณะนี้ได้ทำการติดตั้งโครงสร้างรับพื้นชาลาชั้น ๒ – ๓ แล้วเสร็จ เริ่มติดตั้งโครงสร้างบันไดและลิฟต์ และเริ่มติดตั้งโครงไม้รับบัวฐานปัทม ส่วนพระที่นั่งทรงธรรม ความคืบหน้าการก่อสร้างภาพรวม ๒๙ % งานโครงสร้าง ๙๙% งานสถาปัตยกรรม ๑๗% โดยเริ่มงานมุงหลังคาแล้ว

ศาลาลูกขุน ๑ จำนวน ๔ หลัง ภาพรวมคืบหน้า ๔๓ % งานโครงสร้าง ๙๖% งานสถาปัตยกรรม ๖ % ศาลาลูกขุน ๒ จำนวน ๒ หลัง งานโครงสร้างแล้วเสร็จ ๑๐๐% ด้านทิมและทับเกษตร งานโครงสร้างคืบหน้าประมาณ ๔๐% ความคืบหน้าการก่อสร้าง เกยลา ๓๒% โครงสร้างแล้วเสร็จ ๘๐ % พลับพลายกหน้าวัดพระเชตุพนฯ ๓๒% โครงสร้างแล้วเสร็จ ๘๐% พลับพลาหน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ๓๘ % โครงสร้างแล้วเสร็จ ๙๕% พลับพลายกสนามหลวง ๑๔% โครงสร้างแล้วเสร็จ ๓๕%

ความคืบหน้าประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ เทวดานั่ง อัญเชิญฉัตรและอัญเชิญบังแทรกทำพิมพ์แล้วเสร็จ ๑๐๐% อยู่ระหว่างดำเนินการหล่อและเขียนสี เทวดายืนอัญเชิญฉัตรและอัญเชิญพุ่ม ดำเนินการปั้นเก็บรายละเอียดส่วนลวดลาย มหาเทพ ได้แก่ พระอิศวร (พระศิวะ) อยู่ในขั้นตอนปั้นแต่งเก็บรายละเอียดเครื่องทรงพระนารายณ์ (พระวิษณุ) หล่อด้วยไฟเบอร์กลาสและทำสีรองพื้นเพื่อส่งเขียนสีแล้ว พระอินทร์ เก็บรายละเอียดขั้นสุดท้ายก่อนส่งทำพิมพ์ พระพรหม หล่อไฟเบอร์กลาสแล้วเสร็จอยู่ระหว่างดำเนินการเขียนสี ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ได้แก่ ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวธตรฐ ท้าววิรูปักษ์ และท้าววิรุฬหก อยู่ระหว่างปั้นเครื่องทรงและเครื่องถนิมพิมพาภรณ์

สัตว์ประจำทิศ ความคืบหน้า ช้าง ทิศเหนือ ดำเนินการปั้นแล้วเสร็จทั้ง ๒ ตัว อยู่ระหว่างการประกอบ และดำเนินการปั้นส่วนฐานประกอบ ม้า ทิศตะวันตก ดำเนินการเขียนสีแล้วเสร็จ  โค ทิศใต้ ดำเนินการเขียนสีแล้วเสร็จ ๑ ตัว สิงห์ ทิศตะวันออก ดำเนินการปั้นแต่งเก็บรายละเอียด

ความคืบหน้าจิตรกรรมฉากบังเพลิง ดำเนินการขยายแบบขนาดเท่าจริง ลงสีบรรยากาศแล้วเสร็จขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเขียนรายละเอียดภาพในส่วนภาพนารายณ์อวตารปางต่างๆ และส่วนเทพชุมนุม ภาพโครงการพระราชดำริ ดิน น้ำ ลม ไฟ อยู่ระหว่างเขียนรายละเอียด ส่วนฉากบังเพลิงด้านในดำเนินการคัดลอกลวดลายเพื่อลงสีเขียนลายในลำดับต่อไป สำหรับจิตรกรรมโครงการพระราชดำริภายในพระที่นั่งทรงธรรม ดำเนินการโดย สำนักช่างสิบหมู่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง ได้มีการประชุมหารือรูปแบบวิธีการทำงาน และวางแผนการทำงานร่วมกันแล้ว

ด้านการจัดสร้างพระโกศจันทน์และช่อไม้จันทน์ ดำเนินการโกรกฉลุลวดลาย ประดับลวดลายบนหุ่นโครงสร้างหีบไม้จันทน์ และดำเนินการขึ้นหุ่นส่วนโครงสร้างพระโกศจันทน์ สำหรับการจัดสร้างพระโกศพระบรมอัฐิดำเนินการขึ้นหุ่นพระโกศแล้วเสร็จ ดำเนินการส่งต้นแบบถ้ำศิลาไปกลึง ส่วนงานจัดสร้างเครื่องสังเค็ด ดำเนินการออกแบบแล้วเสร็จ

 

ขณะที่การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ พระมหาพิชัยราชรถ ดำเนินการประดับกระจกส่วนองค์ระฆังแล้วเสร็จ ๑๐๐% ดำเนินการประดับกระจกส่วนสันตะเข้และประดับแววส่วนหลังคาบุษบก ประดับกระจกส่วนหน้ากระดานชั้นเกริน ชั้นที่ ๑ ด้านหลัง และด้านหน้าแล้วเสร็จ ๑๐๐% ด้านพระที่นั่งราเชนทรยาน ช่างสิบหมู่ดำเนินการลอกผิวทองส่วนที่ชำรุดเสียหายออก สกัดลวดลายให้คมชัด และแกะลวดลายใหม่ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ดำเนินการทำพื้นรักเพื่อทำการปิดทอง ประดับกระจกส่วนหลังคาใหม่ตามลวดลายและสีเดิม เตรียมพื้นรักรอบสองในส่วนองค์ราเชนทรยานเพื่อดำเนินการปิดทองในลำดับต่อไป และเริ่มปิดทองในส่วนประกอบต่างๆ

นอกจากนี้ ในส่วนของพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย ดำเนินการจัดสร้างหุ่นโครงสร้างแล้วเสร็จ ขณะนี้เริ่มดำเนินการแกะสลักลายองค์ประกอบส่วนต่างๆ ส่วนราชรถปืนใหญ่ ได้เคลื่อนย้ายจากกรมสรรพาวุธทหารบกไปยังโรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งสำนักช่างสิบหมู่ จะดำเนินการแกะลายตัวอย่างเพื่อเป็นต้นแบบในการแกะสลักลายต่อไป