กรมศิลปากรร่วมส่งสุขปีใหม่ ๒๕๖๖ เปิดให้เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฟรี!! พร้อมเปิดให้สักการะพระพุทธรูปสำคัญเพื่อความเป็นสิริมงคล

0
287

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม “ส่งสุขวิถีใหม่ สืบสานวิถีไทย ปลอดภัยสร้างสรรค์” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยกรมศิลปากร ร่วมจัดกิจกรรม ณ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม สังกัดกรมศิลปากรทั่วประเทศ ดังนี้

๑. อุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ เปิดให้เข้าชมโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมเข้าชม ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๖ โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญออกให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะเพื่อความป็นสิริมงคล นอกจากนี้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังถือฤกษ์ดีเปิดให้เข้าชมการจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารเครื่องทองอยุธยา ซึ่งเป็นส่วนจัดแสดงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

๒. กิจกรรมสักการะพระพุทธรูปประจำวัน “มงคลพุทธคุณ” เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ กรมศิลปากร โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ได้จัดกิจกรรมพิเศษสักการะพระพุทธรูปประจำวัน โดยมีพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) เป็นพระประธาน พร้อมด้วยพระพุทธรูปประจำวันอีก ๙ องค์ ซึ่งล้วนมีประวัติความเป็นมายาวนาน และกอปรด้วยพุทธศิลป์อันงดงาม มาประดิษฐานให้ประชาชนสักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมคลในวาระแห่งการเริ่มต้นศักราชใหม่ ประกอบด้วย พระพุทธรูปปางถวายเนตร พระพุทธรูปประจำวันอาทิตย์ พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร พระพุทธรูปประจำวันจันทร์ พระพุทธรูปไสยาสน์ พระพุทธรูปประจำวันอังคาร พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร พระพุทธรูปประจำวันพุธ พระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ พระพุทธรูปประจำวันพุธ กลางคืน (พระพุทธรูปบูชาแทนพระราหู) พระพุทธสิหิงค์จำลอง (ปางสมาธิ) พระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดี พระพุทธรูปปางรำพึง พระพุทธรูปประจำวันศุกร์ พระพุทธรูปปางนาคปรก พระพุทธรูปประจำวันเสาร์ พระหายโศก ปางสมาธิเพชร (พระพุทธรูปบูชาแทนพระเกตุ) จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนสักการะพระพุทธรูปประจำวัน “มงคลพุทธคุณ” ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ทุกวัน      ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๓. การแสดงรายการ “นาฏกรรมสุขศรี สุนทรีย์ปีใหม่” สำนักการสังคีต ขอเชิญชมการแสดงชักนาคดึกดำบรรพ์ และการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด “สุครีพสุริโยโอรส” ณ สังคีตศาลา เวทีกลางแจ้ง บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. โดยไม่เก็บค่าเข้าชม

๔. ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ (Night at the Museum) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เปิดให้เข้าชมความงามของอาคารโบราณสถาน พระราชวังบวรสถานมงคล หรือวังหน้า เพื่อให้ประชาชนได้สัมผัสมนต์เสน่ห์สถาปัตยกรรมวังหน้า และความเป็นมาแห่งอารยธรรมไทยในช่วงเวลาค่ำ โดยจะมีการนำชมรอบพิเศษ “สวัสดีปีใหม่ นบพระไหว้ (เทพ) เจ้า” ตามเส้นทางทักษิณาวรรต ช้อป ชิม ชิล เที่ยวพิพิธภัณฑ์สุขใจ ชมการสาธิตและจำหน่ายอาหาร กิจกรรมปีใหม่ให้หนังสือ โดยศูนย์หนังสือกรมศิลปากร นำหนังสือที่จัดพิมพ์โดยหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากรมาจำหน่ายในราคาพิเศษ และจำหน่ายสมุดภาพมรดกศิลปวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๖ “ภูมิบริรักษ์ : ครุฑ • ยักษ์ • นาค”  เพื่อให้เลือกสรรเป็นของขวัญปีใหม่ ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าเข้าชม ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

นอกจากนี้ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ยังจัดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ศุภวารดิถี ปีใหม่สุขสราญ” ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. พร้อมทั้งจัดนิทรรศการ เรื่อง ศุภฤกษ์เบิกชัย สวัสดีปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องวชิรญาณ ๒ – ๓ อาคาร ๒ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เนื้อหาประกอบด้วย พิธีกรรมและประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับการขึ้นปีใหม่ และแนวปฏิบัติทางศาสนาที่เกี่ยวกับการขึ้นปีใหม่ ตลอดจนคำอวยพรและบัตรอวยพรต่าง ๆ

กรมศิลปากรจึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความสุข เสริมสิริมงคลให้กับชีวิตในวาระแห่งการเริ่มต้นศักราชใหม่ ณ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมสังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

*****************************************************************