กรมศิลปากรร่วมมือพัฒนาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ

0
266

เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์กับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และภาคีองค์กรพิพิธภัณฑ์อีก 4 แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล สถาบันพระปกเกล้า และสถาบันพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ ณ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ถนนจักรเพชร เขตพระนคร

นายพนมบุตร จันทรโชติ กล่าวถึงที่มาของความร่วมมือครั้งนี้ว่า กรมศิลปากรให้ความสำคัญต่อการทำความร่วมมือกับภาคส่วนสังคมในการดูแลรักษาโบราณสถานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์      จึงมอบหมายสำนักสถาปัตยกรรม เข้าร่วมดำเนินงานบูรณะอาคารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นโบราณสถาน “บ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยันต์)” อัครเสนาบดีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อการบูรณะอาคารแล้วเสร็จ ทางสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญดำริจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญในอาคารโบราณสถานนี้ เพื่อสื่อสารภารกิจศาลรัฐธรรมนูญแก่สังคม กรมศิลปากรจึงมอบหมายสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร่วมดำเนินการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จใน พ.ศ.2567 และเพื่อความยั่งยืนในการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญเมื่อเปิดให้บริการแล้ว กรมศิลปากรจะยังคงให้ความสนับสนุนสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญต่อเนื่อง ซึ่งในวันนี้เป็นการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ โดยในส่วนกรมศิลปากร ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

อธิบดีกรมศิลปากร ยังกล่าวอีกว่า ความร่วมมือครั้งนี้ มุ่งเน้นในเรื่องของการสนับสนุนกระบวนงานด้านพิพิธภัณฑ์วิทยา บูรณาการองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้แก่สังคม ทั้งนี้ กิจกรรมแรกที่จะร่วมมือกัน คือ กิจกรรมเฉลิมฉลองวันพิพิธภัณฑ์ไทย วันที่ 19 กันยายน โดยในปีนี้กรมศิลปากรกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2566 ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ภายใต้แนวคิด “พิพิธภัณฑ์กับการสร้างสุขภาวะที่ดีแก่สังคมไทย” ซึ่งหลังจากนี้จะได้มอบสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วางรูปแบบกิจกรรมร่วมกับพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ พิพิธภัณฑ์ทั้ง 4 องค์กรที่ลงนามความร่วมมือในวันนี้ และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ของกรมศิลปากรต่อไป

*****************************************************************