กรมศิลปากรพร้อมเปิดโรงละครแห่งชาติ จัดแสดงละครเสภา “ขุนช้างขุนแผน ตอนพระไวยแตกทัพ”

0
35

กรมศิลปากร โดยสำนักการสังคีต ขอเชิญชมละครเสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพระไวยแตกทัพ ณ โรงละครแห่งชาติ บัตรราคา ๒๐๐, ๑๕๐ และ ๑๐๐ บาท เปิดจำหน่ายบัตรที่ห้องจำหน่ายบัตร โรงละครแห่งชาติ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. และจำหน่ายบัตรออนไลน์ที่ https://ntt.finearts.go.th

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร จัดการแสดงละครเสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพระไวยแตกทัพ ในวันเสาร์ที่ ๒๗ และวันอาทิตย์ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๑ และวันอาทิตย์ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต กำกับการแสดงโดย ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ ทั้งนี้ การแสดงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามแผนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและมาตรการที่ทางราชการกำหนด โดยสำนักการสังคีตได้ออกแนวทางปฏิบัติของผู้เข้าชมการแสดง กำหนดให้มีผู้เข้าชมไม่เกินร้อยละ ๕๐ เว้นระยะห่างของเก้าอี้ในการนั่งชม มีระบบคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ผู้ชมต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าในโรงละครแห่งชาติ เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19)

เรื่องขุนช้างขุนแผน  เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุพรรณบุรี ตอนปลายรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สืบต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ แห่งกรุงศรีอยุธยา มีผู้นำไปคิดผูกขึ้นเป็นเรื่องราวจนเป็นที่แพร่หลาย และกวีที่เป็นนักขับเสภาได้นำมาขับเป็นกลอนเสภา มีการแต่งต่อเติม เสริมเรื่องราวให้วิจิตรพิสดารออกไป จนกลายเป็นเรื่องราวที่สนุกสนาน ถูกใจผู้ฟัง ถือได้ว่าบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นร้อยกรองที่ไพเราะอย่างหาวรรณคดีเรื่องอื่นเทียบได้ยาก และเนื้อเรื่องยังแสดงถึง ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปะ การปกครอง เศรษฐกิจ การกีฬา การศึกษา การสงคราม ภูมิศาสตร์ วิถีชีวิตซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ตั้งแต่เกิดจนตาย  เรื่องขุนช้างขุนแผนนี้มิได้เหมาะเฉพาะแต่ใช้ขับเสภาเพียงอย่างเดียว มีหลายตอนที่นำมาสร้างขึ้นเป็นนาฏกรรมได้เป็นอย่างดี ปรากฏว่าในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีผู้นำบทเสภาขุนช้างขุนแผนบางตอนมาแต่งเป็นบทละคร ซึ่งมีอยู่หลายสำนวนจนแพร่หลายไปทั่วและเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น

ผู้สนใจสามารถจองบัตรชมการแสดงได้ ๒ ช่องทาง คือ ห้องจำหน่ายบัตร โรงละครแห่งชาติ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. และจำหน่ายบัตรออนไลน์ที่ https://ntt.finearts.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑ (วันและเวลาราชการ)