กรมศิลปากรจัดเสวนาเรื่อง “เข้าใจจินดามณี” ระบุ ฉบับพระโหราธิบดี เป็นที่สนใจประชาชนจำนวนมาก

0
3831

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร  เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาเรื่อง “เข้าใจจินดามณี” จัดโดยกลุ่มภาษาและวรรณกรรม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนาจำนวนมาก

อธิบดีกรมศิลปากร เผยว่า กลุ่มภาษาและวรรณกรรม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้ทางภาษาและวรรณคดีของชาติ จัดกิจกรรมการเสวนา   ทางวิชาการเรื่อง “เข้าใจจินดามณี” เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจเนื้อหาสาระความรู้และตระหนักในคุณค่าความสำคัญของหนังสือแบบเรียนไทยเรื่อง “จินดามณี” ซึ่งสันนิษฐานว่าใช้เป็นตำราการเรียนการสอนหนังสือไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย สืบมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่นอกจากจะมีคุณค่าในฐานะตำราแบบเรียนไทยเล่มแรกแล้ว ยังถือเป็นต้นแบบของหนังสือแบบเรียนไทยที่แต่งขึ้นในชั้นหลังอีกด้วย อีกทั้งมีคุณค่า ในฐานะตำราประพันธศาสตร์ โดยรวบรวมตัวอย่างและวิธีการแต่งคำประพันธ์ด้วยฉันทลักษณ์ต่างๆ เป็นจำนวนมาก หนังสือจินดามณี มีมากมายหลายฉบับด้วยกัน ซึ่งกลุ่มภาษาและวรรณกรรม ได้ดำเนินการตรวจสอบชำระ  และจัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือ “จินดามณี” ฉบับต่างๆ สืบเนื่องมาตั้งแต่พุทธศักราช 2558 ได้แก่ ฉบับความแปลก  ฉบับพระเจ้าบรมโกศ ฉบับจุลศักราช 1144 ฉบับเล่ม 1 หรือฉบับพระโหราธิบดีแต่ง ฉบับใหญ่บริบูรณ์ และฉบับสมเด็จพระปรมานุชิต และจากการที่ละครเรื่อง “บุพเพสันนิวาส” ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้แบบเรียนไทยเรื่องจินดามณี โดยเฉพาะ ฉบับพระโหราธิบดี เป็นที่สนใจของประชาชนจำนวนมาก

การเสวนาประกอบด้วย การสวดทำนองหลวง โดย นายประสาท ทองอร่าม หรือครูมืด ผู้ชำนาญการ ด้านนาฏศิลป์ไทยและคณะ การเสวนาเรื่อง “เข้าใจจินดามณี” วิทยากร โดย นายบุญเตือน ศรีวรพจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ กรมศิลปากร และผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้จากหนังสือแบบเรียนไทยในสมัยโบราณ ตระหนักในคุณค่ามรดกวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาและสืบทอดหนังสือแบบเรียนไทยไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป