กรมศิลปากรจัดเสวนาประกอบนิทรรศการ “ศิลปวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ”

0
457

เมื่อเร็วๆ นี้ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาประกอบนิทรรศการ “ศิลปวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ” นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีการถ่ายทอดสดการเสวนาออนไลน์ผ่านทาง facebook fanpage กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

สืบเนื่องจากกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓ เรื่อง “ศิลปวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ” ระหว่างวันที่ ๑๙ สิงหาคม – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จึงได้จัดกิจกรรมประกอบนิทรรศการฯ เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องราวเพิ่มเติมจากนิทรรศการฯ ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน และเสริมสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยมีการจัดเสวนาประกอบนิทรรศการฯ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน จำนวน ๕ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓

สำหรับการเสวนาประกอบนิทรรศการในวันนี้ ประกอบด้วย ช่วงเช้า เสวนาในหัวข้อ “พระประวัติและการทรงงานของสองสมเด็จ” โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เพื่อสร้างความเข้าใจปูมหลังและความเป็นมาของหนังสือสาส์นสมเด็จ ช่วงบ่าย เสวนาในหัวข้อ “โบราณคดีจากลายพระหัตถ์ในสาส์นสมเด็จและการวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิรัสสา คชาชีวะ อาจารย์พิเศษ ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร นายสรรินทร์ จรัลนภา นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และนายดิษพงศ์ เนตรล้อมวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นอกจากนี้ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ จะเป็นการเสวนาในหัวข้อ “งานศิลปกรรมในสาส์นสมเด็จ” และ “ภาษาและวรรณกรรมในสาส์นสมเด็จ” ผู้สนใจสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดการเสวนาออนไลน์ผ่านทาง facebook fanpage กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

“สาส์นสมเด็จ” คือ หนังสือที่รวบรวมจดหมายส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๕๗ – ๒๔๘๖ เนื้อหาในจดหมายสะท้อนเรื่องราวที่ทั้งสองพระองค์ทรงสนพระทัยและเกร็ดความรู้ในด้านต่าง ๆ  ทั้งด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี พิพิธภัณฑสถาน วรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีและนาฏศิลป์ กรมศิลปากรได้ประมวลและถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงผลงานของทั้งสองพระองค์ที่ปรากฏในหนังสือ “สาสน์สมเด็จ” มานำเสนอในนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓ เรื่อง “ศิลปวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ” เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ ๑๙ สิงหาคม จนถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (ปิดวันจันทร์ – อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร