กรมศิลปากรจัดพิมพ์หนังสือ “พระพุทธรูปสำคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” รวมพระพุทธรูปสำคัญในประวัติศาสตร์ศิลปะไทย

0
511

นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 112 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร 27 มีนาคม 2566 ได้มอบหมายสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จัดพิมพ์หนังสือ “พระพุทธรูปสำคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” รวบรวมพระพุทธรูปสำคัญทุกยุคในประวัติศาสตร์ศิลปะไทยจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ มาไว้ในหนังสือเล่มเดียว

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า กรมศิลปากรมีแนวคิดจัดพิมพ์หนังสือเพื่อเผยแพร่งานด้านการอนุรักษ์ส่งเสริม สร้างสรรค์ สืบทอด และต่อยอดมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของศิลปกรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธรูป ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนา รวมทั้งยังเป็นหลักฐานสำคัญที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของไทย จึงมอบหมายให้สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ คัดสรรพระพุทธรูปสำคัญที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ จำนวน 112 องค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณที่มีพุทธศิลป์งดงามเป็นพิเศษในแต่ละสกุลช่าง มีความโดดเด่น สะท้อนถึงคติความเชื่อทางศาสนาและสุนทรียภาพความงามที่แตกต่างกันไปในแต่ละสมัยและท้องถิ่นภูมิภาคของไทย มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ มีประวัติความเป็นมาที่แน่ชัด มาจัดพิมพ์หนังสือ “พระพุทธรูปสำคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” ที่รวบรวมพุทธศิลป์ชิ้นเยี่ยมจากทั่วประเทศ พร้อมภาพสีสวยงาม เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจงานศิลปกรรม ผู้สนใจศึกษาแบบอย่างพระพุทธรูปแต่ละสมัย สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากหนังสือเล่มนี้    ซึ่งเป็นพื้นฐานอย่างง่ายสำหรับผู้ศึกษาพุทธศิลป์เบื้องต้น อีกทั้งยังประโยชน์ให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในมรดกศิลปวัฒนธรรม ที่ส่งต่อเป็นสมบัติร่วมกันของคนในชาติ ทำให้เกิดสำนึกในการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนสืบต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ เนื้อหาภายในหนังสือ ประกอบด้วย คตินิยมในการสร้างรูปแทนพระพุทธเจ้าเพื่อสักการบูชา  ที่สืบทอดจากชมพูทวีป การออกแบบท่าทางหรือการแสดงปางอันมีความหมายทางประติมานวิทยา และเอกลักษณ์รูปแบบพุทธปฏิมาทุกยุคสมัยที่พบในประเทศไทย พร้อมภาพสี่สีตลอดเล่ม ขนาด 300 หน้า จำหน่ายราคาเล่มละ 1,200 บาท ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านหนังสือกรมศิลปากร ชั้น 1 อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ เปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2164 2501 ต่อ 1004 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ เฟสบุ๊ก เพจ: ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร

*****************************************************************