กรมศิลปากรจัดกิจกรรม “พลังพิพิธภัณฑ์ สร้างสรรค์ไทย: The Power of Thai Museums” เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕

0
349

วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕) นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ “พลังพิพิธภัณฑ์ สร้างสรรค์ไทย: The Power of Thai Museums” พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด “Museum Photo Contest” ภายใต้แนวคิด “The Power of Thai Museums” และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พิพิธภัณฑ์กับการอนุรักษ์มรดกไทย ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีภาคีพิพิธภัณฑ์ไทยเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑๐๐ คน

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า พุทธศักราช ๒๕๖๕ ครบรอบ ๑๔๘ ปี ที่ประเทศไทยมีพิพิธภัณฑสถานเปิดให้บริการแก่สาธารณชนเป็นครั้งแรกเมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๔๑๗ จนกระทั่งในปัจจุบันมีพิพิธภัณฑ์ไทยหลากหลายสาขา ที่จัดตั้งขึ้นทั่วประเทศ มากกว่า ๑,๕๐๐ แห่ง การที่กรมศิลปากรมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์จำนวนมากในวันนี้ นับว่าเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ไทย เป็นพลังที่เต็มไปด้วยความสร้างสรรค์และความยั่งยืน กรมศิลปากรมีนโยบายที่ต้องการมุ่งเน้นเรื่องของการอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม โดยเริ่มจากขั้นพื้นฐานคือการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในทุกๆ ด้าน ให้พร้อมถึงด้วยความสามารถ เสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนงานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยพลังร่วมกันปกป้องคุ้มครองจากภาคีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชุมชนผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมอันเป็นแหล่งกำเนิดและสืบทอดองค์ความรู้ ทั้งนี้ กรมศิลปากรพร้อมเป็นพลังสนับสนุนพิพิธภัณฑ์ไทยและพร้อมร่วมปฏิบัติงานกับทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ ๑๙ กันยายน ของทุกปี เป็นวันพิพิธภัณฑ์ไทย

กรมศิลปากร โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ไทย กว่า ๓๐ แห่ง ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระวันพิพิธภัณฑ์ไทย ในหัวข้อ “พลังพิพิธภัณฑ์ สร้างสรรค์ไทย: The Power of Thai Museums” ประกอบด้วย Museum Show & Share:  ประชาสัมพันธ์กิจการพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย โดยการรวบรวมผลงาน/กิจกรรมของพิพิธภัณฑ์เครือข่ายในประเทศไทย ๓๐ แห่ง เผยแพร่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ Facebook: Thai Museum Day 2022 Museum Travel นำผู้ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวไปในพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนสองฝั่งกรุงเทพมหานคร รวม ๔ เส้นทาง เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ กันยายนที่ผ่านมา โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเต็มจำนวนทุกเส้นทาง Museum Talk “พลังพิพิธภัณฑ์ สร้างสรรค์ไทย: The Power of Thai Museums” กับมุมมองหลากหลายและประสบการณ์จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กรมศิลปากร ที่จะมาเป็นแรงพลังให้พิพิธภัณฑ์ไทยอีกมากมาย ก้าวเดินต่อไปพร้อมกับสังคมโลกอย่างมั่นคง โดยมีการบรรยายพิเศษ “A New Museum Definition: ICOM Prague 2022” จากนางสมลักษณ์ เจริญพจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (SPAFA) และเรื่องราวจากพิพิธภัณฑ์ไทย ๑๒ แห่ง ที่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์แห่งความยั่งยืน นวัตกรรม และชุมชน Museum Photo Contest การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ The Power of Thai Museums เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงบทบาทของพิพิธภัณฑ์ที่มีต่อสังคม และเกิดทัศนคติที่ดีต่อพิพิธภัณฑ์ โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน ๑๔๓ คน รวม ๓๔๐ ภาพ ติดตามชมภาพถ่ายและผลการประกวดได้ทาง Facebook: Thai Museum Day 2022

นอกจากนี้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ได้เปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษ งดเก็บค่าธรรมเนียมเข้าชมเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย และจัดกิจกรรมนำชมนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย : สานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชยวัฒนธรรมโลก” บรรยายนำชมโดยวิทยากรจากทีมงานผู้จัดนิทรรศการฯ ทั้งนักโบราณคดี ภัณฑารักษ์ และนักวิชาการอิสระ ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

กรมศิลปากร มีความมุ่งหมายให้สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของพิพิธภัณฑ์ไทย ร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ อันเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ที่หลากหลายและสร้างสรรค์ ให้ทุกคนก้าวไปสัมผัสความรู้และขุมพลังจากพิพิธภัณฑ์ไทย ที่หนักแน่นไปด้วยภารกิจวิชาการพิพิธภัณฑ์ เพื่อรักษาไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ยืนหยัดเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนอย่างเปิดกว้างโดยไม่มีการแบ่งแยก ยึดมั่นในจริยธรรมและพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพร่วมกับชุมชน โดยนำเสนอองค์ความรู้และประสบการณ์หลากหลายเพื่อการ ศึกษา ความเพลิดเพลิน และการแบ่งปันสู่สังคม

*****************************************************************