กรมศิลปากรจัดกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ พร้อมเปิดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “อารยธรรมวิวัฒน์ ลพบุรี – ศรีรามเทพนคร”

0
440

วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔) เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการถวายสักการะ สรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ศาลาสำราญมุขมาตย์ และเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “อารยธรรมวิวัฒน์ ลพบุรี – ศรีรามเทพนคร” ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน โดยมีนายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร และประชาชน ร่วมในพิธี

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔” ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เปิดให้ประชาชนสักการะพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ร่วมสรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในปีใหม่ไทย ณ ศาลาสำราญมุขมาตย์ โดยในปี ๒๕๖๔ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ได้อัญเชิญพระธาตุ ๒๓ องค์ ซึ่งแต่เดิมบรรจุไว้ในก้านพระรัศมีของพระพุทธสิหิงค์ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) มาประดิษฐานในพระกรัณฑ์ทองคำลงยา เป็นประธานในพิธี และอัญเชิญเทวดานพเคราะห์ทั้ง ๙ องค์ มาให้ประชาชนได้สักการะและสรงน้ำขอพร ประกอบด้วย พระอาทิตย์ ทรงราชสีห์ เป็นเทพนพเคราะห์ที่มีอำนาจเหนือกว่าเทพนพเคราะห์ทั้งปวง พระจันทร์ ทรงม้า พระอังคาร ทรงมหิงสา พระพุธ ทรงคชสาร พระพฤหัสบดี ทรงกวาง พระศุกร์ ทรงโค พระเสาร์ ทรงพยัคฆ์ พระราหู ทรงพญาครุฑ และ พระเกตุ ทรงนาค

นอกจากนี้ ยังเปิดให้เข้าชมนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “อารยธรรมวิวัฒน์  ลพบุรี – ศรีรามเทพนคร” นำเสนอความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยเลือกโบราณวัตถุที่มีความสำคัญ ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ที่อยู่ระหว่างปรับปรุงการจัดแสดง นำมาหมุนเวียนจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เน้นอิทธิพลของศิลปะลพบุรี (เขมรในประเทศไทย) ที่ส่งผลต่อบ้านเมืองบนแผ่นดินไทย ซึ่งยังคงมีอิทธิพลในสมัยต่อมาโดยเฉพาะศิลปะอยุธยา และตกทอดมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์  โบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่นำมาจัดแสดง คือ ชิ้นส่วนประติมากรรมพระโพธิสัตว์สำริดจากบ้านโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นประติมากรรมที่จัดอยู่ในกลุ่มประโคนชัย เป็นการนำเสนอความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของศิลปกรรมในพื้นที่ราบสูงโคราช เพื่อประโยชน์ในการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย ที่ได้เริ่มอย่างเป็นทางการตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นต้นมา ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “อารยธรรมวิวัฒน์  ลพบุรี – ศรีรามเทพนคร” ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ปิดวันจันทร์ – อังคาร) เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒, ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓