กรมศิลปากรจัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔

0
81

วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดไก่เตี้ย เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔ กิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทำความสะอาดโบราณสถานวัดไก่เตี้ย โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากร ผู้แทนเขตตลิ่งชัน ครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดไก่เตี้ย รวมถึงประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑๕๐ คน

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ ๒ เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานด้านศิลปวัฒนธรรม และทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ กรมศิลปากรจึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.)  หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในท้องถิ่น จัดกิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติทั่วประเทศ สำหรับกรุงเทพมหานคร กรมศิลปากร โดยกองโบราณคดี ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดวัดไก่เตี้ย บริเวณโบราณสถาน วิหาร อุโบสถ ลานหน้าอุโบสถ ลานหน้าหอไตร ลานหน้าหอระฆัง ลานหน้าเจดีย์ และทำความสะอาดคัมภีร์ใบลานโดยเจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ทั้งนี้ ได้ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อตามหลักสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวันอนุรักษ์มรดกไทย ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ เอกสารโบราณ รวมถึงสร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของวัฒนธรรม และร่วมกันปกป้อง พัฒนาโบราณสถานหรือแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าให้คงอยู่ต่อไป

นอกจากนี้ กรมศิลปากร ได้จัดการเสวนาวิชาการ และการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี ในงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔ ให้ประชาชนร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ ๒ – ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร